6-11 ශ්‍රේණි සිසුන් සඳහා සිංහල, ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ආසහිතෙන්න උගන්වන එකම පංතිය

Dishmi Nawanjana (ස්ත්‍රී) - විශ්ව විද්‍යාල උපාධි අපේක්ෂිත වසර හතරකට වඩා මනා පළපුරුද්දදක් ඇති ගුරුවරියකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6-11 ශ්‍රේණි සිසුන් සඳහා සිංහල, ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ආසහිතෙන්න උගන්වන එකම පංතිය
ගණිතය, වාණිජ, ඉංග්‍රීසි, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Dineth Rajapaksha (පුරුෂ) - Undergraduate, Cambridge OLs and ALs


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔබට ඉගෙනීම අවශ්යද ??? (පුහුණු නොවේ) ඔබේ සැබෑ අධ්‍යාපනය මෙතැනින් සොයා ගන්න

Senura Ranmina (පුරුෂ) - An undergraduate student studying Chemistry, Biomedical Science, Archeology and Mechanical Engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සමාජ විද්‍යාව / පුරවැසි අධ්‍යාපනය / භූගෝල විද්‍යාව / ඉතිහාසය / IELTS

Ms. Rashanthi Gunasekara (ස්ත්‍රී) - Master of education, BA in social sciences, Diploma in education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
EDUS ඔන්ලයින් ආයතනය

ආයතනය: EDUS Online Institute - Completely online and permanent solutions for students to keep studying online without any hassle


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
EDUS ඔන්ලයින් ආයතනය
සිංහල, බුද්ධ ධර්මය, ඉතිහාසය, ගණිතය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය පන්ති

Sathsara Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - අම්බලන්ගොඩ හි දේවානන්ද විදුහල්‍රේ වසර 4ක සේවය කර ඇත, ගුරු සේවයේ වසර 4ක පළපුරුද්ද ඇත


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, බුද්ධ ධර්මය, ඉතිහාසය, ගණිතය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය පන්ති
ඔන්ලයින් පන්ති - Mastering minds

Zeruya (ස්ත්‍රී) - UK master's degree holder, Currently working as a teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

ආයතනය: Follow Me Academy - English Language Classes for grades 1 - A/L (with Government text book)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති
භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති

Inosha Dunukewala (ස්ත්‍රී) - MA, BA Hons Geography (Special), Diploma in Tamil (Kelaniya University), PGDE (Peradeniya University)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති
භූගෝල විද්‍යාව අ.පො.ස. උසස් පෙළ හා අ. පො. ස. සාමාන්‍ය පෙළ - තනි හා කණ්ඩායම් පංති

Kalindu Rathnayaka (පුරුෂ) - Bachelor of Arts in Geography [University of Kelaniya], Master of Social Sciences in Geography [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව අ.පො.ස. උසස් පෙළ හා අ. පො. ස. සාමාන්‍ය පෙළ - තනි හා කණ්ඩායම් පංති
භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍යය, ඉංග්‍රීසි පන්ති

K. G. Gamage (ස්ත්‍රී) - Paper marking examiner, Experienced National School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍යය, ඉංග්‍රීසි පන්ති
කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික පන්ති

Stella (ස්ත්‍රී) - Working as a teacher in an international school and experienced more than 15 yrs


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ - භූගෝල විද්‍යා පංති

Gamini Senavirathne (පුරුෂ) - භූගෝල විද්‍යා (විශේෂ උපාධිධාරී) පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය, විද්‍යාපති (පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය), වෘත්තිය මාර්ගෝපදේශක


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ - භූගෝල විද්‍යා පංති
ගිණුම්කරණය පන්ති OL සහ AL සඳහා

Chamil Iddamalgoda (පුරුෂ) - A graduate in Wayamba University with a GPA of 3.57, B.Sc (Special) degree in Accountancy and Business Finance


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය, සිංහල, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Indika Matarage (පුරුෂ) - MA, Med, B.A., B.Ed, Diploma in Sinhala (University of Colombo), A teacher of a leading Colombo school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය, සිංහල, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry