නැටුම් පන්ති - න්‍යාය සහ ප්‍රායෝගික

Umesha Achini Priyankara (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Dancing Special Degree (First Class Division) - University of Sri Jayawardanapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නැටුම් පන්ති - න්‍යාය සහ ප්‍රායෝගික
උඩරට නැටුම්

Y. de Silva (ස්ත්‍රී) - National Dancing Examination final qualification, Over 16 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උඩරට නැටුම්
Rashali Academy - පානදුර

Rashali Academy - නර්තන පන්ති පැවැත්වේ 1 වසරේ සිට 11 වසර දරුවන්ට


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Rashali Academy - පානදුර
Isiruu Dance Academy - අම්පාර

ආයතනය: Isiruu Dance Academy - Conducted by Ishan Sandaruwan [BA Dance (Hons) University of Sri Jayawardenapura]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Isiruu Dance Academy - අම්පාර
උඩරට නර්තනය

Rasangi Sewwandi (ස්ත්‍රී) - University of the visual and the performing arts


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උඩරට නර්තනය
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ

ආයතනය: කේසරී Nawagamuwa - පලපුරුද්ද සහිත ඇදුරු මඩුල්ලකින් යුත් වෙනස්ම ආරයේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ
6 - 13 ශ්‍රේණිය - උඩරට නැටුම් සහ බෙර වාදන පන්ති

Ravindu Kalhara (පුරුෂ) - කොළඹ අවට ප්‍රදේශවල නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා අදම අමතන්න


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 - 13 ශ්‍රේණිය - උඩරට නැටුම් සහ බෙර වාදන පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ නැටුම් පන්ති - ඔන්ලයින්

ආයතනය: Sethranga Dance Troupe - Classes conducted by Dinusha Sewwandi [B.A. Kalaniya, Dip]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ නැටුම් පන්ති - ඔන්ලයින්
Ransilu Dancing Academy - මහරගම

ආයතනය: Ransilu Dancing Academy - Classes for O/L and A/L students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Ransilu Dancing Academy - මහරගම
Free style Bollywood / Oriental Dancing classes for ladies for Popular songs (Sinhala / Tamil / Hindi)

ආයතනය: Creative Dancing School - Free style Bollywood/Oriental Dancing classes for ladies for Popular songs (Hindi / Sinhala / Tamil)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Free style Bollywood / Oriental Dancing classes for ladies for Popular songs (Sinhala / Tamil / Hindi)
උඩරට නැටුම් පන්ති සා/පෙළ / උ/පෙ සිසුන්සඳහා

Sarath Meegammana (පුරුෂ) - BFA (Bachelor of Fine Arts), 15 Years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උඩරට නැටුම් පන්ති සා/පෙළ / උ/පෙ සිසුන්සඳහා

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry