සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ

Vidurangi Perera (ස්ත්‍රී) - A Results Guaranteed, O/L and A/L classes, Revision and Paper classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය - සාමාන්‍ය පෙළ

ගීතිකා ජයවර්ධන (ස්ත්‍රී) - B.A (F.T) Special - University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය - සාමාන්‍ය පෙළ
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Anil Perera (පුරුෂ) - Post Graduate Diploma in Mass Media (English Medium), Masters’ in Mass Media studies (English Medium)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - අජිත් දිසානායක

Ajith Dissanayake (පුරුෂ) - B.A. [University of Sri Jayawardenapura], Diploma in Journalism [University of Colombo], SLTS [National School Teacher]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - අජිත් දිසානායක
උ/පෙ සහ සා/පෙළ පෙළ මාධ්‍ය සහ සන්නිවේදන පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන්

SD Illangakoon (පුරුෂ) - I am always ready to help you understand your ideas and wishes easily so that we can share our experiences together


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති - නදීෂා සමරසේකර

Nadeesha Samarasekera (ස්ත්‍රී) - B.A. (University of Kelaniya), Postgraduate Diploma in Education (University of Colombo), Government school teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති - නදීෂා සමරසේකර
ඔන්ලයින් සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Jayani Dinuka (ස්ත්‍රී) - B.A. Mass Com (sp), University of Rajarata


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ
AL, OL මීඩියා

Madhura Chinthaka Hettige (පුරුෂ) - MSc in Mass Communication


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AL, OL මීඩියා
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය (ශ්‍රේණිය 11 - උ/පෙ)

Charunya Jayasundara (ස්ත්‍රී) - BA, Hons (Public Relation and Media Management from University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බුද්ධ ධර්මය, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය උපකාරක පංති

Chamara Jayasinghe (පුරුෂ) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය, බෞද්ධ අධ්‍යයනය පශ්චාත් උපාධිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මීඩියා පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Thivanka Navod (පුරුෂ) - Undergraduate - BA (University of Sri Jayawardenapura)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මීඩියා පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ

ආයතනය: කේසරී Nawagamuwa - පලපුරුද්ද සහිත ඇදුරු මඩුල්ලකින් යුත් වෙනස්ම ආරයේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ
උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධයයනය අමතර පන්ති ( මීඩියා - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය)

Gayan Iddamalgoda (පුරුෂ) - M.A in Communication and Journalism [Mysore India], B.A(Hons)  SP in Mass Communication [Kelaniya], Lecturer for external degree


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධයයනය අමතර පන්ති ( මීඩියා - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය)

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry