ඉතිහාසය සහ චිත්‍ර පන්ති

Manjula Illangakoon (පුරුෂ) - වසර 19 ක් කොළඹ ප්‍රසිද්ධ පාසලක චිත්‍ර සහ ඉතිහාසය උගන්වනු ලබයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර සහ චිත්‍ර ඇඳීමේ පන්ති

Shehan Pramuditha (පුරුෂ) - Conducted by young, talented and skillful individual with 3+ years of experience. Currently expecting the university entrance


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11, සා/පෙළ - දේශීය විෂය නිර්දේශය

Krishantha Kulatunga (පුරුෂ) - BSc, MSc in Architecture [Uni. of Moratuwa], Have the inborn and highly developed talents for creativity in Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 9 සිට සා/පෙළ

Tharindi Poornima (ස්ත්‍රී) - BDes (Hons) Fashion Designing and Product Development (Undergraduate) - University of Moratuwa


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 9 සිට සා/පෙළ
චිත්‍ර හා නිර්මාණ පන්ති

Deepika Gamalath (ස්ත්‍රී) - 20 years at Trinity college Kandy, 9 years at Gateway College Kandy, from 2015 up to date at Gateway College Rajagiriya.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ චිත්‍ර කලාව - ඔන්ලයින් පන්ති

Classes are conducted by a graduate teacher with several years of experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ චිත්‍ර කලාව - ඔන්ලයින් පන්ති
සා/පෙළ සහ උ/පෙ චිත්‍ර පන්ති

Lakshan Geethmal (පුරුෂ) - Undergraduate - University Of The Visual & Performing Arts


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ චිත්‍ර පන්ති
චිත්‍ර කලාව

Anil Pallage (පුරුෂ) - ලලිත් කලා විශෙෂ උපාධිය.,(B.F.A. special) සෞන්දර්ය විශ්ව විද්‍යාල, කොළඹ, වසර 11ක ජාතික පාසල් ගුරුවරයකු ලෙස සෙවිය කිරීම, උත්තර පත්‍ර පරික්ෂක වසයෙන් කටයුතු කිරීම


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දුලා ආර්ට් - චිත්‍ර පන්ති

ආයතනය: Dula Art Academy - Conducted by Dulanji Hansika - Visual Art Teacher, Professional Artist, Art Project Designer, Art Teacher - Cultural Center, Kalutara


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දුලා ආර්ට් - චිත්‍ර පන්ති
චිත්‍ර කලාව 1-11 ශ්‍රේණි, අ.පො.ස උසස් පෙළ

Sanjaya Udayakumara (පුරුෂ) - වසර 20 ක පළපුරැදු චිත්‍ර ශිල්පියෙකි, වසර 8 ක චිත්‍ර ගුරැවරයෙකි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නිවිතිගල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, සිංහල, පරිසරය, ඉංග්‍රීසි, දෙමළ සහ චිත්‍ර පන්ති

ආයතනය: Institute of IZOID - Online classes conducted by qualified teachers


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, සිංහල, පරිසරය, ඉංග්‍රීසි, දෙමළ සහ චිත්‍ර පන්ති
Art Way Gallery and Institute

Art Way Gallery & Institute - For those who haven't got chance to get a university education to enlighten their future with their abilities.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, තලවතුගොඩ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Art Way Gallery and Institute
Art Academy - මහනුවර, ගම්පොල

Chandana Bandara Samarakoon (පුරුෂ) - Bachelor of Arts, [University of Peradeniya], Diploma in Aesthetic Studies


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry