ගණිතය පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය

Piyal Fernando (පුරුෂ) - A graduate with over 10 years of experience in teaching mathematics


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් IAL ගණිතය AS/AL සහ IGCSE

Samantha Ariyaratna (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) Physical Science - University of Colombo, MSc in Mathematics Education (Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය AS/A2, AL, OL එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්

BSc Graduate Teacher, Over 15 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව ගණිතය සංඛ්‍යානය යාන්ත්‍ර විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Eng. MR. Shihab (පුරුෂ) - One to one Online / Physical classes for O/L, AS, A2


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව ගණිතය සංඛ්‍යානය යාන්ත්‍ර විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්
නිවසට පැමිණ / කුඩා කණ්ඩායම් / ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව

C.R. Palihakkara (පුරුෂ) - B.Sc. Engineering (Hons.) (Moratuwa), MBA, AMIE(SL), AEng (ECSL), Aff.M. ASCE(USA), GradIMMM(UK), Over 12 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නිවසට පැමිණ / කුඩා කණ්ඩායම් / ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව
උ/පෙ දේශීය / ලන්ඩන් /​ IB භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති

Conducted by 25 years experienced excellent results proven teacher, Former Lecturer in Faculty of Engineering.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - (AS / A2 / IAS / IAL) - එඩෙක්සෙල් | ඔන්ලයින්

Dilhan Jayaratne (පුරුෂ) - Bachelor's degree - Mechanical Engineering (Honours)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - (AS / A2 / IAS / IAL) - එඩෙක්සෙල් | ඔන්ලයින්
ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Susantha Gunasekara (පුරුෂ) - 35+ Years experience At Stafford, Gateway, CIS, St. Peters, Ladies College and in Maldives, Canada, Seychelles


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry