සිංහල පන්තිය - කතා කිරීම සහ ලිවීම

Kanchana De Silva (ස්ත්‍රී) - 15 Years experience in school syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති

Sandaruwan Liyanawaduge (පුරුෂ) - Theory and Revision


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

S. Liyanage (ස්ත්‍රී) - M.A Sinhala, B.A, Diploma in psychology & counseling


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ

Chathuri Kodikara (ස්ත්‍රී) - B.A. Jayawardanapura University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ
සිංහල භාෂාව / සාහිත්‍යය - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Grade 6-11 Online Zoom classes - Local and London syllabus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව / සාහිත්‍යය - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය
සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 1 - 11

Vijitha Nawarathne (පුරුෂ) - Currently a director of education and former teacher of social studies and Sinhala language, over 30 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ - මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති

Nikethani Rajanayaka (ස්ත්‍රී) - BA and MA (University of Sri Jayawardenapura)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ - මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති
සිංහල පන්ති ඔන්ලයින්

Waruni Weerawardhana (ස්ත්‍රී) - උපාධිධාරී (BA Sp) | (MA), පලපුරුදු ගුරුවරියක්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල පන්ති ඔන්ලයින්
දුවේ පුතේ,ජාත්‍යන්තර පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන ඔබට සිංහල විෂය ඉගනීම අපහසු ද? අදම අමතන්න 0713055061

Uthpala Abhayawardana (ස්ත්‍රී) - ජයවර්ධනපුර සරසවියේ සන්නිවේදනය පිලිබද ප්‍රථම පන්ති සාමාර්ථයක් සහිත විශේෂවේදී උපාධියක් සම්පූර්ණ කර ඇත


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1-11

Yasendri Edirisinghe (ස්ත්‍රී) - Online Individual or small group classes excellent for international school students


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1-11
සිංහල භාෂාව ජාත්‍යාන්තර පාසල සිසුන් සඳහා

Sinhala teacher (ස්ත්‍රී) - Post Graduate Diploma in Education [University of Colombo], Diploma in Sinhala [University of Colombo]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව ජාත්‍යාන්තර පාසල සිසුන් සඳහා
වැඩිහිටියන් සහ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර සිසුන් සඳහා සිංහල උපකාරක පන්ති

Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - Was a Teacher in a Leading Boys School in Colombo, 10 years Institutional experience and 4 years Out side Experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa