ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති - පෙර පාසල් සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා

Thamali Hansani Pathirana (ස්ත්‍රී) - B.A. (Sp) University of Ruhuna


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති - පෙර පාසල් සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා
සිංහල අකුරු පන්තිය

ආයතනය: Sinhala Akuru Panthiya - Online classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල අකුරු පන්තිය
Faya Montessori & Preschool - කොළඹ 5

Faya Montessori & Preschool - A.M.I Montessori, Registered under Department of Education, Preschool Unit, Western Province.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 05


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Faya Montessori & Preschool - කොළඹ 5
ඔබේ දරුවාට කියවීම අපහසුද?

ආයතනය: Jolly Learning Academy - Classes available in Online & Offline Small group of batches.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔබේ දරුවාට කියවීම අපහසුද?
Inspire Early Childhood Development Centre - නුගේගොඩ

ආයතනය: Inspire Early Childhood Development Centre - Our management consists of professionals, a veteran educationist in the field of Early Childhood Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Inspire Early Childhood Development Centre - නුගේගොඩ
ළමයින් සඳහා ඉංග්‍රීසි

Kaushalyani Senadheera (ස්ත්‍රී) - BA in Sri Jayawardhenepura campus, Teaching diploma in SMI institute, English diplomas in ESOFT campus and ICBT Campus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි හරියට කියවන්න ඉගෙන ගන්න

ආයතනය: Learners Cocoon - We help children engage their bodies and minds through fun and educational activities


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි හරියට කියවන්න ඉගෙන ගන්න
විනෝදයෙන් පිරුණු මොන්ටිසෝරි ක්‍රියාකාරකම්

ආයතනය: Little Kingdom Academy - Mathematics, English, SInhalese, Tamil, Art, Music, Craft, Dancing, Elocution


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විනෝදයෙන් පිරුණු මොන්ටිසෝරි ක්‍රියාකාරකම්
Montessori Teacher Training - නුවර

E-Tec Campus caters to the needs of students who are career oriented in the fields of Management, IT, Teaching of English, Teaching, Construction studies.
ස්ථානය: මහනුවර


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Montessori Teacher Training - නුවර
IAPS කැම්පස්

ආයතනය: IAPS Campus - IAPS Campus has been the leading and successful campus since 2015


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IAPS කැම්පස්
එලකියුෂන් / Speech & Drama / public Speaking පන්ති - වයස අවුරුදු 4 සිට ඩිප්ලෝමා මට්ටම දක්වා

J.D. Lukmanjee (ස්ත්‍රී) - LTCL- UK. ATCL UK. AIWMS-SL. MMI- UK. Reading Masters - English (TLSC)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් / Speech & Drama / public Speaking පන්ති - වයස අවුරුදු 4 සිට ඩිප්ලෝමා මට්ටම දක්වා
පෙර පාසල් සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති

ආයතනය: Winway Academy - Sinhala, Mathematics, ENV, English, Tamil, Dancing


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙර පාසල් සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති
පෙර පාසල් සිසුන් සඳහා පන්ති සහ ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

චාපා ගුරුතුමිය (ස්ත්‍රී) - විෂය කරුණු කෙරෙහි කැමැත්ත ඇති කරමින් ගුණ දහමින් හෙබි දක්ෂයෙකු බිහිකිරීමේ අරමුණින්


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙර පාසල් සිසුන් සඳහා පන්ති සහ ශිෂ්‍යත්ව පන්ති
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය

Wathsala Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - Advance diploma in English, English language and literature teaching diploma


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය
ඉංග්‍රීසි, සිංහල, ගණිතය, පරිසරය පන්ති - ඔන්ලයින්

Surangi Teacher (ස්ත්‍රී) - English / Sinhala for preschool students, English language for grades 1, 2, 3, 4, 5, Sinhala, Maths, ENV for grades 1, 2, 3, 4


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, සිංහල, ගණිතය, පරිසරය පන්ති - ඔන්ලයින්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry