පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත

ආයතනය: Da Capo Institute of Aesthetics Studies - Visiting Lecturer, University of Visual and Performing Arts, Visiting Lecturer [OUSL], B.Sc. BEd, AMusLCM, LVCM


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති

ආයතනය: Music Institute of Ann Perera - Registered Music Teacher at Trinity College London, Registered Music Teacher at International Institute of Speech and Drama


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති
පියානෝ පන්තිය

Savi Piano (ස්ත්‍රී) - Professional Musician and qualified private teacher at TCL and ABRSM


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ පන්තිය
අපරදිග සංගීතය සා/පෙළ සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය - පැලවත්ත / බත්තරමුල්ල

Thaveesha Sumanasekara (ස්ත්‍රී) - Diploma in piano performance (DipLCM) from University of West London, 3 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය සා/පෙළ සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය - පැලවත්ත / බත්තරමුල්ල
සියලුම වයස් කාණ්ඩ සඳහා සංගීත පන්ති

Ishanka Perera (ස්ත්‍රී) - ABRSM & TCL, As a qualified piano & western vocal teacher with more than 15 years of experience teaching in overseas


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම වයස් කාණ්ඩ සඳහා සංගීත පන්ති
සංගීත පන්තිය

Mg Sudarshana (පුරුෂ) - Bachelor of education, Dip in music


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා

N. Danur Madduma Bandara (පුරුෂ) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා
ගිටාර්, ඕගන්, පියානෝ, වයලීන් පන්තිය - සියලුම වයස් සහ සියලු මට්ටම් සඳහා

Sangeeth Gunathilaka (පුරුෂ) - Diploma in Multimedia, Diploma in Graphic Design, Bachelor of IT, SLCDL, ICDL, Audio Engineer SLBC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිටාර්, ඕගන්, පියානෝ, වයලීන් පන්තිය - සියලුම වයස් සහ සියලු මට්ටම් සඳහා
අපරදිග සංගීතය පන්ති - පාසල විෂය නිර්දේශය, පියානෝ සහ අපරදිග සංගීතය

ආයතනය: Wijaya Kalayathanaya - Wijaya Kalayathana is located in Kelaniya since 1996


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති - පාසල විෂය නිර්දේශය, පියානෝ සහ අපරදිග සංගීතය
සංගීත - පංති සහ විභාග සහතික පත්‍ර

LakSoft Music Academy - අපගේ අභිලාෂය වන්නේ, අපගේ වඩාත්ම සුදුසුකම් ලත් පළපුරුදු කථිකාචාර්යවරුන් මගින් සිසුන් සඳහා කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ඉගෙනුම් අත්දැකීමක් ලබා දීමයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත - පංති සහ විභාග සහතික පත්‍ර
පියානෝ සහ කීබෝර්ඩය සංගීතය

Loku Gamage Gishanthi (ස්ත්‍රී) - Diploma in Music (ABRSM)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ සහ කීබෝර්ඩය සංගීතය
ලෙගාටෝ සංගීත ඇකඩමිය - සංගීත පාඩම්

ආයතනය: Legato Music Academy - A leading music education institute located in Pannipitiya Sri Lanka. We teach wide range of music instruments


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලෙගාටෝ සංගීත ඇකඩමිය - සංගීත පාඩම්
අපරදිග සංගීතය පන්ති

Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - Government school teacher, Higher National Diploma in Western Music


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති
සංගීතය පන්ති - අපරදිග සහ පෙරදිග සංගීතය

Darshani Chandrasena (ස්ත්‍රී) - Royal and Trinity Piano Exams, Cover School Syllabus, Visharad exams, Piano, Organ, Guitar, Violin


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - අපරදිග සහ පෙරදිග සංගීතය
පියානෝ පන්ති සහ සංගීතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-9

Online / Physical Classes, Leisure playing, Read sheet music, Basic western music theory


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ පන්ති සහ සංගීතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-9

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry