පෙරදිග සංගීතය

Chandula Herath (පුරුෂ) - Vadya Visharad - Bhatkhande Sangeet Vidyapit - Lucknow, BPA (SP) - University of the Visual & Performing Arts (UG)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය
සංගීතය පන්තිය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13

Nirashya Nilmini (ස්ත්‍රී) - Visharadha, BPA Special - University of Visual and Performing Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්තිය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13
සංගීත පන්ති - පියානෝව, ගිටාර්, වයලින්, මැන්ඩලින්, පාසල් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 6-13

ආයතනය: Swara Abhimanee Music Academy - Classes conducted by Visharadha Aruni Bamunugama


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - පියානෝව, ගිටාර්, වයලින්, මැන්ඩලින්, පාසල් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 6-13
සංගීත පන්ති - කඳාන ගම්පහ

Akila Wickramasekara (පුරුෂ) - Guitar, Electric Organ, Flute, Violin, Piano, Grade 6 to 13 School syllabus.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, ගම්පහ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - කඳාන ගම්පහ
සංගීතය පන්ති (පෙරදිග)

Chavindu Randima (පුරුෂ) - සංගීත විශාරද (පලමු පෙල සාමාර්ත)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති (පෙරදිග)
අපරදිග සංගීතය OL සඳහා - පුණරීක්ෂන පන්ති

U. Weerasinghe (පුරුෂ) - Seven years of dedicated teaching experience in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය OL සඳහා - පුණරීක්ෂන පන්ති
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා

N. Danur Madduma Bandara (පුරුෂ) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා
ඔන්ලයින් සංගීතය පන්ති - පාසල විෂය නිර්දේශය, ගායනය, ගිටාර්ය, වයලීනය, ඕගන්

Nimnadee Gunaratne (ස්ත්‍රී) - Sangeeth Visharad (Guitar) Lucknow, India, Undergraduate, B.A (Music) University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සංගීතය පන්ති - පාසල විෂය නිර්දේශය, ගායනය, ගිටාර්ය, වයලීනය, ඕගන්
Focus Academy International - කඳාන

ආයතනය: Focus Academy International - We enable children and adults to build confidence in their skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Focus Academy International - කඳාන
පෙරදිග සංගීතය පන්ති - දමිත් මධුවන්ත

දමිත් මධුවන්ත (පුරුෂ) - BA (Hons) in Performing Arts in Music - University of Kelaniya, Visharada (Violin) - Bhathkande - Lucknow, India


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය පන්ති - දමිත් මධුවන්ත
The Soul Sounds Music Academy - කොළඹ 05

ආයතනය: Soul Sounds Academy - The Soul Sounds Academy, where all it takes is to ignite a passion to perform music at its best


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
The Soul Sounds Music Academy - කොළඹ 05
සංගීත පන්ති | සියලුම ශ්‍රේණිවල සිසුන් සඳහා

Piyumi Nisansala (ස්ත්‍රී) - Qualified student on Bathkande Music University On India and Vishardha Of Music, Music Teacher of Rotary international school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති | සියලුම ශ්‍රේණිවල සිසුන් සඳහා
සංගීතය පන්ති (First Chord Music Institute - FCMI)

ආයතනය: FCMI - Western & Eastern (School syllabus), Voice Training, Graded Exams (Trinity & ABRSM), Bhathkande Sangeeth Exams (Vocal & Instruments)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති (First Chord Music Institute - FCMI)
Whyteleafe රංග කලා ඇකඩමිය

ආයතනය: Whyteleafe Performing Arts Academy was started with the intent of using speech, drama, dancing, singing and other aspects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Whyteleafe රංග කලා ඇකඩමිය
බටහිර සංගීතය

ආයතනය: LakSoft Music Academy - We aim to provide the best possible learning experience for the students with our most experienced lecturers


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීතය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry