හිරු සංගීත ඇකඩමිය

ආයතනය: Hiru Music Academy - One of Sri Lanka’s leading music schools


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හිරු සංගීත ඇකඩමිය
Indian Music Academy - නුගේගොඩ

Indian Music Academy - We conduct Examinations in Bhathkande Sangeet Vidyapit Lucknow India and Guide for all Indian Music, Dance and Hindi Language exams.
ස්ථානය: නුගේගොඩ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Indian Music Academy - නුගේගොඩ
සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Santhushka Madubhashitha (පුරුෂ) - Grade 1 to A/L School Syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
සංගීතය පන්තිය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13

Nirashya Nilmini (ස්ත්‍රී) - Visharadha, BPA Special - University of Visual and Performing Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්තිය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13
තබ්ලා වාදන පන්ති

Dananjaya (පුරුෂ) - BPA[special] uvpa Colombo 7, M mus [banaras, india], Vadya visharad [Lucnknow, India], University instructor [uvpa].
ස්ථානයන්: කැස්බෑව, කොළඹ, නුගේගොඩ, පිළියන්දල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තබ්ලා වාදන පන්ති
සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ බොරලැස්ගමුව

Kosala Music Center & Academy - Guitar, Violin, Vocal, Mandolin, Thabla, Organ and Melodica, Flute


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ බොරලැස්ගමුව
පෙරදිග සංගීතය 6 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා

Music Research - කොළඹ සෞන්දර්ය කලා විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකු විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය 6 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා
සියලුම වයස් සඳහා තබ්ලා පන්ති (නිවසට පැමිණ)

Sameera Praveendranath (පුරුෂ) - Vadya visharad (Lucnknow-India)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම වයස් සඳහා තබ්ලා පන්ති (නිවසට පැමිණ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa