සිංහල |  தமிழ் |  English
හඬ පුහුණුව සහ පියානෝ පන්ති

ආයතනය: Soulkeys Music Academy - Modern learning Centre


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හඬ පුහුණුව සහ පියානෝ පන්ති
අපරදිග සංගීතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, සා/පෙළ

Nethmini Divyanjalee (ස්ත්‍රී) - Trinity London exam qualified teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, සා/පෙළ
සංගීතය පන්ති (First Chord Music Institute - FCMI)

ආයතනය: FCMI - Western & Eastern (School syllabus), Voice Training, Graded Exams (Trinity & ABRSM), Bhathkande Sangeeth Exams (Vocal & Instruments)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති (First Chord Music Institute - FCMI)
Whyteleafe රංග කලා ඇකඩමිය

ආයතනය: Whyteleafe Performing Arts Academy was started with the intent of using speech, drama, dancing, singing and other aspects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Whyteleafe රංග කලා ඇකඩමිය
සියලුම වයස් කාණ්ඩ සඳහා සංගීත පන්ති

Ishanka Perera (ස්ත්‍රී) - ABRSM & TCL, As a qualified piano & western vocal teacher with more than 15 years of experience teaching in overseas


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම වයස් කාණ්ඩ සඳහා සංගීත පන්ති
අපරදිග සංගීතය පන්ති - අංජලී හේරත්

අංජලී හේරත් (ස්ත්‍රී) - Western music Diploma in National College of Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති - අංජලී හේරත්
Educate Academy - රත්මලාන

ආයතනය: Educate Academy - Embark on a journey of knowledge, growth, and success


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Educate Academy - රත්මලාන
Focus Academy International - කඳාන

ආයතනය: Focus Academy International - We enable children and adults to build confidence in their skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Focus Academy International - කඳාන
හිරු සංගීත ඇකඩමිය

ආයතනය: Hiru Music Academy - One of Sri Lanka’s leading music schools


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හිරු සංගීත ඇකඩමිය
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති

ආයතනය: Music Institute of Ann Perera - Registered Music Teacher at Trinity College London, Registered Music Teacher at International Institute of Speech and Drama


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති
පියානෝ පන්ති (අපරදිග සංගීත පන්ති) - පැලවත්ත / බත්තරමුල්ල

Thaveesha Sumanasekara (ස්ත්‍රී) - Diploma in piano performance (DipLCM) from University of West London, 4 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ පන්ති (අපරදිග සංගීත පන්ති) - පැලවත්ත / බත්තරමුල්ල
පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත

ආයතනය: Da Capo Institute of Aesthetics Studies - Visiting Lecturer, University of Visual and Performing Arts, Visiting Lecturer [OUSL], B.Sc. BEd, AMusLCM, LVCM


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත
පියානෝ පන්ති

ආයතනය: Roshain de mel Academy - Classes conducted by a Western Music certified and experienced teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ පන්ති
පියානෝ, මෙලෝඩිකා, ඕගන් පන්ති

Ashen Peiris (පුරුෂ) - 10+ years experience as a music Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ, මෙලෝඩිකා, ඕගන් පන්ති
අපරදිග සංගීතය පන්ති

Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - Government school teacher, Higher National Diploma in Western Music


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry