ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය (සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති)

Yuhani Ahamat (ස්ත්‍රී) - B.A. General, M.A Sociology, 10 years experience in teaching local syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පන්ති සඳහා කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Conducting classes - English, History, ICT, Islam, Maths, Elocution, TKT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පන්ති සඳහා කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ඉස්ලාම් ධර්මය, සෞඛ්‍යය, සාහිත්‍යය පන්ති

Ms Hana (ස්ත්‍රී) - British Cambridge Certification – 2018, Diploma in English of Arts in Education


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa