සිංහල, බුද්ධ ධර්මය, ඉතිහාසය, ගණිතය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය පන්ති

Sathsara Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - අම්බලන්ගොඩ හි දේවානන්ද විදුහල්‍රේ වසර 4ක සේවය කර ඇත, ගුරු සේවයේ වසර 4ක පළපුරුද්ද ඇත


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, බුද්ධ ධර්මය, ඉතිහාසය, ගණිතය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය පන්ති
දේශීය විෂය නිර්දේශ පන්ති - 6 ශ්‍රේණිය සිට ඉහළට

Mithma Welikanna (ස්ත්‍රී) - First class Law Degree holder, Over 7 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 -11 සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය. ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් නම් මෙම පංතිකාමරය ඔබ සදහායි

T.S. Umayangana (ස්ත්‍රී) - රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයීය දෙවන වසරේ සිසුවියක් වන මා සිංහල භාෂාව පිළිබද විශේෂ්වේදී උපාධියක් හදාරයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 -11 සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය. ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් නම් මෙම පංතිකාමරය ඔබ සදහායි
උපකාරක පන්ති - සිංහල, බුද්ධ ධර්මය

Rasika Deepani Gunasingha (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්‍රවේදී ගෞරව (සිංහල) විශේෂවේදී උපාධිය [සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ (ඉංග්‍රීසි / සිංහල) / ශ්‍රේණිය 06-11 (ඉංග්‍රීසි / සිංහල)

Pubudu Rathnasiri (පුරුෂ) - B.Sc (Mgt), Adv.Dip MA (UK), LL.B (Reading)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry