මාර්ගගත සැසිය

ආයතනය: Handi_Craft_Queen - Well educated and qualified teachers are available


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත සැසිය
සිංහල ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

Shyamalee Munasinghe (ස්ත්‍රී) - Teacher in National College of Education


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6-11

Anjalee Munasinghe (ස්ත්‍රී) - BSc Management (Undergraduate) University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6-11
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11

හැන්දෑවෙ ඉස්කෝලේ කියන්නෙ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තවමත් ඉගෙනගනිමින් ඉන්න අයියලා අක්කලා ඔයාලා වෙනුවෙන්ම හදපු ඉස්කෝලෙට


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11
සිංහල 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා

Nethmi Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍යාවකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සිංහල සහ ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති

Grade 6-11 සිංහල භාෂාව and ඉතිහාසය tuition offered by an experienced graduate teacher. Home visited.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6-11 ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති පැවැත්වේ

Nazra Siddeek (ස්ත්‍රී) - Selected for Bachelor's of Food Science and Technology at University of Sri Jayawardenepura, Diploma in English (Allison, Ireland)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව / සාහිත්‍යය - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Grade 6-11 Online Zoom classes - Local and London syllabus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව / සාහිත්‍යය - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ

Chathuri Kodikara (ස්ත්‍රී) - B.A. Jayawardanapura University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ
ශ්‍රේණිය 6-11 ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති

Harshani Gamage (ස්ත්‍රී) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය පීඨයේ අධ්‍යාපනවේදී


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති
සිංහල භාෂාව - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Wasana Janani (ස්ත්‍රී) - BSc Edu (University of Aldersgate), Diploma in Sinhala (University of Colombo)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සිංහල භාෂාව පන්ති

Dilshara Tharindi (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්රවේදී / ශාස්ත්රපති - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සිංහල භාෂාව පන්ති
ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති

Fazmil Sir (පුරුෂ) - Online Sinhala Language Classes for English medium students


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති
සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය පන්ති

Hasini Rangana (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Art degree university of Kelaniya, 5 year experience teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල ඔන්ලයින්

සුමුදුනී සමුධිකා (ස්ත්‍රී) - මා වසර 6 ක සිට කොළඹ ප්‍රධාන රජයේ පාසලක සිංහල ගුරුවරියකි. සිංහල පශ්චාත් උපාධියක් ලබා ඇත.පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාවක් ඇත


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry