ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණය ඔන්ලයින් පන්ති

Ms. Shalika (ස්ත්‍රී) - BBA International Business (First Class) [University of Colombo], Island Ranker (DABF), A school teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණය ඔන්ලයින් පන්ති
විද්‍යාව සහ ගිණුම්කරණය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11

Lakmi Udeshika (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Management (Hon) in Supply Chain Management - Undergraduate, CIMA Part qualified, Diploma in Information Technology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව සහ ගිණුම්කරණය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11
උ/පෙ (ඉංග්‍රීසි / සිංහල) / ශ්‍රේණිය 06-11 (ඉංග්‍රීසි / සිංහල)

Pubudu Rathnasiri (පුරුෂ) - B.Sc (Mgt), Adv.Dip MA (UK), LL.B (Reading)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
English Classes

Mrs Bahaman (ස්ත්‍රී) - A Diploma certification in English and and ACCA (partly)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa