විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 - උමේෂා දිසානායක

Umesha Dissanayaka (ස්ත්‍රී) - BBST (Hons) - Rajarata University of Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 - උමේෂා දිසානායක
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව

ආයතනය: The Study Lobby - Online and Physical classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව
සිංහල මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති - සා/පෙළ, ශ්‍රේණිය 6-11

Hasanka Ramanayake (පුරුෂ) - Bioscience Graduate, 10 experience in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති

Chathuranga Bandara (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Civil Engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති
පෞද්ගලික සහ ඔන්ලයින් පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව

Aswiniya (ස්ත්‍රී) - 9A in ordinary level, Physical Science in Advanced level


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික සහ ඔන්ලයින් පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 6-11

Uthpala Gunathilaka (ස්ත්‍රී) - BSc Applied Science - University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 6-11
දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි සහ IT (ශ්‍රේණිය 6 -11)

Aysha Ajward (ස්ත්‍රී) - An Engineering undergraduate studying at a State University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් Zoom පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව - 6-11

Sandarenu Udagedara (ස්ත්‍රී) - කණ්ඩායම් පංති මෙහෙයවේ. තනි පංති අවශ්‍ය සිසුන්ට තනි පංති සඳහාද සහභාගි විය හැක


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් Zoom පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව - 6-11
විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Dharanee (ස්ත්‍රී) - B. Sc. Hon. Degree specialized in Botany (University of Kelaniya), Science teaching experienced in both School & University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව, ගණිතය සහ SFT

Mrs. Fathin Farook (ස්ත්‍රී) - Bachelor in science Eastern university of Sri Lanka 2nd upper class, Post graduate diploma in education (NIE)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති

Senitha Ranathunga (පුරුෂ) - A Mechatronics Engineering Undergraduate, Over 4 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති
M&N Institute of Education - නුගේගොඩ

ආයතනය: M&N Institute of Education - Local / Cambridge / Lyceum syllabuses are covered


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
M&N Institute of Education - නුගේගොඩ
ඔන්ලයින් විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8

Gihan Jayawickrama (පුරුෂ) - Undergraduate - BSc Chemistry


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - විද්‍යාව සහ කෘෂි විද්‍යාව

Rasika Munasinghe (පුරුෂ) - BSc sp (ARMT), Diploma in Agri science D O A


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - විද්‍යාව සහ කෘෂි විද්‍යාව
ඔන්ලයින් ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Shanu Rupasingha (ස්ත්‍රී) - BSc (OUSL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa