චිත්‍ර සහ චිත්‍ර ඇඳීමේ පන්ති

Shehan Pramuditha (පුරුෂ) - Conducted by young, talented and skillful individual with 3+ years of experience. Currently expecting the university entrance


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Kids Colors Art ඇකඩමිය

ආයතනය: Kids Colors Art Academy - Classes conducted by Teacher Tharika [Diploma in Visual Art Teaching WNCOE, Government National School Teacher]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Kids Colors Art ඇකඩමිය
චිත්‍ර පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11, සා/පෙළ - දේශීය විෂය නිර්දේශය

Krishantha Kulatunga (පුරුෂ) - BSc, MSc in Architecture [Uni. of Moratuwa], Have the inborn and highly developed talents for creativity in Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ චිත්‍ර කලාව - ඔන්ලයින් පන්ති

Classes are conducted by a graduate teacher with several years of experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ චිත්‍ර කලාව - ඔන්ලයින් පන්ති
දුලා ආර්ට් - චිත්‍ර පන්ති

ආයතනය: Dula Art Academy - Conducted by Dulanji Hansika - Visual Art Teacher, Professional Artist, Art Project Designer, Art Teacher - Cultural Center, Kalutara


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දුලා ආර්ට් - චිත්‍ර පන්ති
චිත්‍ර හා නිර්මාණ පන්ති

Deepika Gamalath (ස්ත්‍රී) - 20 years at Trinity college Kandy, 9 years at Gateway College Kandy, from 2015 up to date at Gateway College Rajagiriya.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර කලාව 1-11 ශ්‍රේණි, අ.පො.ස උසස් පෙළ

Sanjaya Udayakumara (පුරුෂ) - වසර 20 ක පළපුරැදු චිත්‍ර ශිල්පියෙකි, වසර 8 ක චිත්‍ර ගුරැවරයෙකි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නිවිතිගල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, සිංහල, පරිසරය, ඉංග්‍රීසි, දෙමළ සහ චිත්‍ර පන්ති

ආයතනය: Institute of IZOID - Online classes conducted by qualified teachers


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, සිංහල, පරිසරය, ඉංග්‍රීසි, දෙමළ සහ චිත්‍ර පන්ති
Art Way Gallery and Institute

Art Way Gallery & Institute - For those who haven't got chance to get a university education to enlighten their future with their abilities.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, තලවතුගොඩ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Art Way Gallery and Institute
Art Academy - මහනුවර, ගම්පොල

Chandana Bandara Samarakoon (පුරුෂ) - Bachelor of Arts, [University of Peradeniya], Diploma in Aesthetic Studies


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa