උපකාරක පන්ති

Fathima Farwin (ස්ත්‍රී) - ACCA (second stage completed), Teacher trained certified


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්

Erandi Jayawardane (ස්ත්‍රී) - BA (OUSL), 14 years experienced graduate teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්
ඉංග්‍රීසි /දෙමළ / ගණිතය සහ සිංහල පන්ති - පිළියන්දල

Yasitha Nuwan Medagama (පුරුෂ) - Classes conducted by Trained school teachers, British qualified English teachers.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කැස්බෑව, කොළඹ, ගෝනපොල, පිළියන්දල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි /දෙමළ / ගණිතය සහ සිංහල පන්ති - පිළියන්දල
මාර්ගගත පන්ති 8 ශ්‍රේණිය - සා/පෙළ - සියලුම විෂයයන්

Local Syllabus All subjects Grade 8 to O/L - Personal Attentions, Doubt Clearance, Extra Question


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත පන්ති 8 ශ්‍රේණිය - සා/පෙළ - සියලුම විෂයයන්
උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Zaynab (ස්ත්‍රී) - ACCA (reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry