ශ්‍රේණිය 6-11 ගණිතය උපකාරක පන්ති - දිලුන සංදීප

Diluna Sandeepa (පුරුෂ) - ගණිතය ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ගණිතය උපකාරක පන්ති - දිලුන සංදීප
මාර්ගගත සැසිය

ආයතනය: Handi_Craft_Queen - Well educated and qualified teachers are available


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත සැසිය
ගණිතය උපකාරක පන්ති - සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11

Maneesha Nethmini (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - BSc. Engineering


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය උපකාරක පන්ති - සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11
6-11 ගණිතය - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Deemantha Pathirana (පුරුෂ) - Electrical & Electronics Engineering. Beng Hons University of Sunderland, UK


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6-11 ගණිතය - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - දිනේෂ් සංජීව

Dinesh Sanjeewa (පුරුෂ) - Trained teacher in teaching Maths, Dip. Eng / IT / HRM


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - දිනේෂ් සංජීව
ගණිතය සා/පෙළ උපකාරක පන්ති - ගම්පහ

Ayodya Wijesinghe (පුරුෂ) - BSc Hons Civil Engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සා/පෙළ උපකාරක පන්ති - ගම්පහ
6-11 ගණිත ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පන්ති - උපාධිධාරී පාසල් ගුරුවරියක් විසින්

Sandani Nileka Satharakulasinghe (ස්ත්‍රී) - A graduate school teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, පරිසරය, බුද්ධාගම පන්ති

Dilini Udakumbura (ස්ත්‍රී) - Working as a teacher since 2013


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, පරිසරය, බුද්ධාගම පන්ති
සා/පෙළ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 - ගමිත භාග්‍ය

Gamitha Bhagya (පුරුෂ) - Grade 6-11 Mathematics in Sinhala medium


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 - ගමිත භාග්‍ය
ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11 - විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති

S.P. Perera (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - BSc Natural Science [OUSL Colombo]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11 - විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11

හැන්දෑවෙ ඉස්කෝලේ කියන්නෙ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තවමත් ඉගෙනගනිමින් ඉන්න අයියලා අක්කලා ඔයාලා වෙනුවෙන්ම හදපු ඉස්කෝලෙට


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11
ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට O/L දේශීය විෂය නිර්දේශය

Nashath Gaffoor (පුරුෂ) - O-Levels - 5 A & 4 B


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Irosha Liyanage (ස්ත්‍රී) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
සා. පෙළ ගණිත පන්තිය

Ishara Rajapaksha (පුරුෂ) - BSc Management Special (University of Sri Jayawardenapura)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා. පෙළ ගණිත පන්තිය
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11 - ප්‍රසාද් දිසානායක

Prasad Dissanayaka (පුරුෂ) - Diploma in Engineering (Jaffna)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11 - ප්‍රසාද් දිසානායක

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry