මාර්ගගත සැසිය

ආයතනය: Handi_Craft_Queen - Well educated and qualified teachers are available


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත සැසිය
ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ දෙමළ පන්ති

Dharshanan (පුරුෂ) - BSc Special Hons in IT, BA in English and English Language Teaching, Diploma in English (CALSDA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ - ශ්‍රේණිය 6-11 - ඔන්ලයින් පන්ති

Imeshi Weerakkody (ස්ත්‍රී) - BSc Physical Science


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ - ශ්‍රේණිය 6-11 - ඔන්ලයින් පන්ති
ඔන්ලයින් දෙවන භාෂාව දෙමළ පන්ති

Fathima Shafana (ස්ත්‍රී) - A qualified Tamil language teacher with 17 years teaching experience in a leading Colombo 7 school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙවන භාෂාව දෙමළ පන්ති
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ප්‍රංෂ භාෂාව, එලකියුෂන්, දෙමළ භාෂාව

Shalomi Rajasingham (ස්ත්‍රී) - Successfully completed TEYL, Currently conducting online classes for more than 3 years


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ප්‍රංෂ භාෂාව, එලකියුෂන්, දෙමළ භාෂාව
දෙමළ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11

Ayodya (ස්ත්‍රී) - Online and Physical Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11
දෙමළ භාෂාව පන්ති නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින් පන්ති

Rose Paul (ස්ත්‍රී) - Teacher at a government school, Experience over 15 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති

Manaheer Sir (පුරුෂ) - B.A (University of Kelaniya), National Institute of Education, National Diploma in Teaching, Language Special Teacher Training SLTS


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති
6-11 ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති පැවැත්වේ

Nazra Siddeek (ස්ත්‍රී) - Selected for Bachelor's of Food Science and Technology at University of Sri Jayawardenepura, Diploma in English (Allison, Ireland)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - 11 ඔන්ලයින් පන්ති

Nisansala Rasnayaka (ස්ත්‍රී) - Tamil Diploma, B.P.U. (Colombo)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - 11 ඔන්ලයින් පන්ති
නිවසට පැමිණ පන්ති - දෙමළ භාෂාව

Krisha Krishanthani (ස්ත්‍රී) - Completed national diploma in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති

Inosha Dunukewala (ස්ත්‍රී) - MA, BA Hons Geography (Special), Diploma in Tamil (Kelaniya University), PGDE (Peradeniya University)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති
දෙමළ භාෂාව උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Jayesha Shashiprabha (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil [University of Kelaniya], Advanced Certificate in Tamil, Undergraduate, B.A. [Buddhist and Pali University]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11
දෙමළ දෙවන භාෂා පන්ති - මහනුවර

Inesh (පුරුෂ) - Graduate trained teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ දෙවන භාෂා පන්ති - මහනුවර
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 3-11

Prabodha Jayasooriya (ස්ත්‍රී) - Online Classes via Zoom


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 3-11

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry