ඉතිහාසය සහ විද්‍යාව Zoom ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11

Dilshani Madhuwanthi (ස්ත්‍රී) - A qualified and experienced lecturer


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ විද්‍යාව Zoom ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11
ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11 - මහනුවර

I Jayaweera (පුරුෂ) - Bachelor of Arts (B.A) special in Peradeniya, Master of Arts (M.A) in Kelaniya, Dip in Edu, Government Qualified School Teacher Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය පන්ති

Hasini Rangana (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Art degree university of Kelaniya, 5 year experience teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 වසරේ සිට උසස් පෙළ දක්වා ඉතිහාසය විෂය

භාතිය අබේරුවන් (පුරුෂ) - රජයේ විශ්ව විද්‍යාලයක උපාධි අපේක්ෂක (අවසන් වසර), වසර 6 කට අධික ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්දක් තිබීම


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 වසරේ සිට උසස් පෙළ දක්වා ඉතිහාසය විෂය
ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති - 10 හා 11 ශ්‍රෙණි ළමුන් සඳහා

Shamika Perera (පුරුෂ) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය (ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය), ඉතිහාසය ඩිප්ලෝමාව (කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය), පුරාවිද්‍යා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව (පුරාවිද්‍යා අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ ආයතනය)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති - 10 හා 11 ශ්‍රෙණි ළමුන් සඳහා
සා/පෙළ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රීමාල් දැදිගම

Srimal Dedigama (පුරුෂ) - BA (University of Kelaniya), Diploma in History


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රීමාල් දැදිගම
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව

ආයතනය: The Study Lobby - Online and Physical classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Irosha Liyanage (ස්ත්‍රී) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
ඉතිහාසය සහ විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11

Nishu Teacher (ස්ත්‍රී) - Online Sinhala medium classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11
ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - මාර්ගගත, භෞතික, කණ්ඩායම් පන්ති

Madhushan Buddhika (පුරුෂ) - BA (OUSL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - මාර්ගගත, භෞතික, කණ්ඩායම් පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

ආයතනය: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 සහ බුද්ධාගම ශ්‍රේණිය 9, 10 ,11

Neranjali Madhumali (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) University of Kelaniya, Diploma in History - University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 සහ බුද්ධාගම ශ්‍රේණිය 9, 10 ,11
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ

Kanchana Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Civics, Geography, Health Science, Buddhism, History


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English
6 සිට 9 ශ්‍රේණි - ඉතිහාසය (කණ්ඩායම් පංති)

Udani Udya (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) in History ( University of Kelaniya ) - First Class


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 සිට 9 ශ්‍රේණි - ඉතිහාසය (කණ්ඩායම් පංති)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa