තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - 6 සිට 13

Ariharan (පුරුෂ) - BSc (Hons) UK, PGDE SL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ

Asanka Ellangage (පුරුෂ) - BA (BIT) holder in Business and Computing, MBA (Master of Business Administration)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
O/L සිසුන් සඳහා ICT

Sachithra Prabashana (පුරුෂ) - An international school ICT teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
O/L සිසුන් සඳහා ICT
ශ්‍රේණිය 6 - 11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Vani Zky (ස්ත්‍රී) - A government school ICT teacher with seven years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Future Key Institute - තලපත්පිටිය

Future Key Institute - Grade 1 to 11 (Individual and group classes), Online and Physical Classes, Sinhala and English Medium


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Future Key Institute - තලපත්පිටිය
එඩෙක්සෙල් ශ්‍රේණිය 6-9

Tharindu ParakHrama (Para) (පුරුෂ) - Lecturer and Coordinator in ICT Department, IDM Campus - Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MathematicsStatistics සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති

Sachini Alawaththa (ස්ත්‍රී) - B.Sc Undergraduate in Mathematics, Statistics and Computer Science at University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MathematicsStatistics සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති සා/පෙළ, උ/පෙ, පුණරීක්ෂන, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

K. Niroshana Silva (පුරුෂ) - BCS (UK - British Computer Society), MBA (UK - Cardiff Metropolitan University), 30 years of ICT Industry Experience.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති සා/පෙළ, උ/පෙ, පුණරීක්ෂන, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය
සිසුන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය (6 සිට උසස් පෙළ දක්වා) දේශීය / ලන්ඩන්

Randitha Perera (පුරුෂ) - තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිය (කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය), ICT ඉගැන්වීමේ වසර 7ක පළපුරුද්ද


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිසුන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය (6 සිට උසස් පෙළ දක්වා) දේශීය / ලන්ඩන්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ)

Janz Clinston (පුරුෂ) - Successfully completed the HND in Software Development and following BSc. Computer Science (Software Engineering)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Ruwani Wickrama (ස්ත්‍රී) - Masters qualification in ICT, more than 10 years experience in reputed schools


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Lahiru De Silva (පුරුෂ) - BSc BMS (Hons), PQHRM (SL), NDICT (SL), DIPIN (English), LIT (AQ), MBCS (UK), ACS (SL), ACS (AUS), AMSLIM (SL), AMISMM (SL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති
ශ්‍රේණිය 6-11 (දේශීය විෂය නිර්දේශය) කණ්ඩායම් පන්ති

ආයතනය: Vinsara Academy - Tuition for grades 6 and 11 conducted by an expert faculty


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 (දේශීය විෂය නිර්දේශය) කණ්ඩායම් පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති 6-11 (සාමාන්‍ය පෙළ)

U.G.B Asanka Jayashan (පුරුෂ) - B.Tech in Software Technology, Dip in ICT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති 6-11 (සාමාන්‍ය පෙළ)

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry