සිංහල |  தமிழ் |  English
BiologyBiology
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති

Kavinda Kuruppuarachchi (පුරුෂ) - A Trained teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති
දෙවන බස සිංහල

ආයතනය: Legitway Online Academy - Our academy is compromised with highly qualified and experienced lecturers and teachers


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙවන බස සිංහල
සිංහල සහ සාහිත්‍යය

Nayomi Wasana (ස්ත්‍රී) - I am a international sinhala teacher, I am following a degree at j'pura(Final Year)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල සහ සාහිත්‍යය
ශ්‍රේණිය 4 සිට 11 සිංහල සහ ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති

Grade 6-11 සිංහල භාෂාව and ඉතිහාසය tuition offered by an experienced graduate teacher. Home visited.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 4 සිට 11 සිංහල සහ ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති
උපකාරක පන්ති - ඉස්ලාම්, දෙවන භාෂාව සිංහල

Imran Khan (පුරුෂ) - ඉස්ලාම් දීනියාත් ධර්මාචාර්ය ගුරුවරයෙකු වන අතර ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙලේ රජයේ පාසලක ඉස්ලාම් විෂය භාර ආචාර්යවරයෙක්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - ඉස්ලාම්, දෙවන භාෂාව සිංහල
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6-11 (පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති)

Sulochana Dayarathna (ස්ත්‍රී) - B.A. Peradeniya, M.A. Kelaniya, Teacher at Musaeus college


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6-11 (පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති)
සිංහල ශ්‍රේණිය 3, 4, 5, 6, 7, 8

Thakshila WIjesinghe (ස්ත්‍රී) - B.A. University of Kelaniya, Diploma in Counselling Psychology University of Kelaniya, M.A. (Reading) University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල ශ්‍රේණිය 3, 4, 5, 6, 7, 8
ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ පන්ති

Dewmini Dissanayake (ස්ත්‍රී) - An undergraduate student at SLIIT, Diploma in English Language and literature at Aquinas College of Higher studies


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ පන්ති
භෞතික සහ මාර්ගගත පන්ති

Classes by a teacher with BA in Social Sciences and Humanities, Diploma in Psychological Counselling


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික සහ මාර්ගගත පන්ති
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය - ඔන්ලයින් - ශ්‍රේණිය 6-11

Sarath Edirisinghe (පුරුෂ) - Individual or small group classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය - ඔන්ලයින් - ශ්‍රේණිය 6-11
OL සිංහල භාෂාව පන්ති

දිල්රුක්ෂි තෙන්නකෝන් (ස්ත්‍රී) - BA(Special ) Sinhala (University of Kelaniya)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OL සිංහල භාෂාව පන්ති
බුද්ධාගම සහ සිංහල

Classes offered by Tharushi Diluka [B.A. University of Kelaniya, Diploma in Korean - SDTI Campus]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බුද්ධාගම සහ සිංහල
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 1-11 පන්ති

Asanka Rukshan Nalagam (පුරුෂ) - Graduated Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 1-11 පන්ති
සිව්හෙලේ සිංහල පන්තිය - අනුරාධ විදානගේ

අනුරාධ විදානගේ (පුරුෂ) - B.A. (Hons) Special in University of Peradeniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිව්හෙලේ සිංහල පන්තිය - අනුරාධ විදානගේ
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය - ශ්‍රේණිය 6-11

Sugandika Waidyarathne (ස්ත්‍රී) - පාසල් ගුරු, BA (hons) University of Colombo, Dip in counselling & Psychotherapy


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය - ශ්‍රේණිය 6-11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry