සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6-11

Anjalee Munasinghe (ස්ත්‍රී) - BSc Management (Undergraduate) University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6-11
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Irosha Liyanage (ස්ත්‍රී) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 10 සහ සා/පෙළ

Suvin Anantha (පුරුෂ) - University Student


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 10 සහ සා/පෙළ
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සිංහල සහ ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති

Grade 6-11 සිංහල භාෂාව and ඉතිහාසය tuition offered by an experienced graduate teacher. Home visited.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), පුරවැසි අධ්‍යාපනය, ඉංග්‍රීසි, දේශපාලන විද්‍යාව

Sithumini Ekanayake (ස්ත්‍රී) - B.A. (University of Sri Jayawardenapura), TKT Cambridge, Diploma in English, International School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), පුරවැසි අධ්‍යාපනය, ඉංග්‍රීසි, දේශපාලන විද්‍යාව
6-11 ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති පැවැත්වේ

Nazra Siddeek (ස්ත්‍රී) - Selected for Bachelor's of Food Science and Technology at University of Sri Jayawardenepura, Diploma in English (Allison, Ireland)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ විද්‍යාව Zoom ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11

Dilshani Madhuwanthi (ස්ත්‍රී) - A qualified and experienced lecturer


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ විද්‍යාව Zoom ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11
ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11

Anoma Jayamini (ස්ත්‍රී) - B.A History (Hons) University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

ආයතනය: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
උපකාරක පන්ති පන්ති - ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ

Kaushalya Wickramaratne (ස්ත්‍රී) - TKT qualified, AMI qualified, MSc in Service Management - U O C


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ චිත්‍ර පන්ති

Manjula Illangakoon (පුරුෂ) - වසර 19 ක් කොළඹ ප්‍රසිද්ධ පාසලක චිත්‍ර සහ ඉතිහාසය උගන්වනු ලබයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රීමාල් දැදිගම

Srimal Dedigama (පුරුෂ) - BA (University of Kelaniya), Diploma in History


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රීමාල් දැදිගම
බුද්ධාගම, ඉතිහාසය සහ පුරවැසි අධ්‍යාපනය ශ්‍රේණිය 06 සිට සා/පෙළ

Ven. Godamune Chullanaga Thero (පුරුෂ) - BA special degree, Master of Arts (MA), Master of Buddhist Studies (MBS)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බුද්ධාගම, ඉතිහාසය සහ පුරවැසි අධ්‍යාපනය ශ්‍රේණිය 06 සිට සා/පෙළ
සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය පන්ති

Hasini Rangana (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Art degree university of Kelaniya, 5 year experience teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / බුද්ධාගම - ශ්‍රේණිය 6-11

Pasindu Sir (පුරුෂ) - BA (Undergraduate) - University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / බුද්ධාගම - ශ්‍රේණිය 6-11

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry