සිංහල |  தமிழ் |  English
BiologyBiology
ICT - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පන්ති

Shermila (ස්ත්‍රී) - Over 7 years of teaching experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICT - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පන්ති
විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Shashini Madhushika (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Information Technology [Undergraduate, Saegis Campus]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ MS Office පාඨමාලාව

Sandun Weerasuriya (පුරුෂ) - B.A, BIT, ICT Teacher at Royal College Colombo 7


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ MS Office පාඨමාලාව
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ පරිගණක විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11, උසස් පෙළ, IGCSE, IAL

Suresh Gunawardana (පුරුෂ) - Hardware Engineering, HND in ICT, ANDHRM Sp (NSBM)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ පරිගණක විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11, උසස් පෙළ, IGCSE, IAL
Sai Academy - Shaping your success story - කොළඹ

Avorrda Fernando (ස්ත්‍රී) - Reading ACCA and an undergraduate doing BSc. Hons in International Business Management


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sai Academy - Shaping your success story - කොළඹ
I.C.T. - උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 OL සහ AL

Saranga Bandara (පුරුෂ) - BIT, BCS


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
I.C.T. - උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 OL සහ AL
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඉගැන්වීමේ සැසි - ශ්‍රේණිය 6-11

Dimanthi (ස්ත්‍රී) - A 3rd year undergraduate of the faculty of Technology, South Eastern University of Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඉගැන්වීමේ සැසි - ශ්‍රේණිය 6-11
සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Dilhan Fernando (පුරුෂ) - පළපුරුදු උපදේශක: වෘත්තීය ජාල / පද්ධති සහතික (CCNA / Microsoft) සහිත වෘත්තීය සහ ශාස්ත්‍රීය UCSC Colombo IT බාහිර උපාධි අපේක්ෂකයෙක්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11
ඔබේ ICT දැනුම ගොඩනගා ගන්න

ආයතනය: ITEC Education Centre - A computer education institute which is registered under the government of Sri Lanka. Register no is 20/1656


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔබේ ICT දැනුම ගොඩනගා ගන්න
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

Kaushani Herath (ස්ත්‍රී) - NDT (ICT), Diploma in ICT, Trained Teacher at NIE


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Rashmi Kaushalya (ස්ත්‍රී) - Experience of 5 years teaching career, Undergraduate in Business Management, Diploma in Primary teaching, Diploma in ICT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ

Hemantha Wijerathna (පුරුෂ) - National School Teacher, BSc, NDIT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Aqueel Ishak (පුරුෂ) - BIT [University of Colombo, Undergraduate], BSE [Open University, Undergraduate]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 (ශ්‍රේණිය 06 සිට සාමාන්‍ය පෙළ)

Arunodya Pawuluarachchi (ස්ත්‍රී) - Software Engineer - Intern: Ceylon Electricity Board, BSc. in Information Systems: University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 (ශ්‍රේණිය 06 සිට සාමාන්‍ය පෙළ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry