උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම සඳහා - සිංහල, ගණිතය, දෙමළ, English

Yaneesha Gimhani (ස්ත්‍රී) - සාමාන්‍ය පෙළ, උසස්පෙළ, ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා, ප්‍රාථමික අංශයේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව කරමින් පවතිනවා


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත සැසිය

ආයතනය: Handi_Craft_Queen - Well educated and qualified teachers are available


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත සැසිය
සිංහල සහ කතෝලික ධර්මය පන්ති

Kanchana (ස්ත්‍රී) - Having experience as a teacher over five years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා

Nethmi Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍යාවකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා
සිංහල ගණිතය ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Dilrukshi Jayashingha (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - B.A. University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල ගණිතය ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 5 පන්ති

Menu Teacher (ස්ත්‍රී) - Teacher in a Leading Private School in Colombo 7, Diploma in Primary Education (OUSL), B.Ed (hon), SNE (OUSL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 5 පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි

Swanya Ferdinandos (ස්ත්‍රී) - Degree in Primary Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි
සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය පන්ති

Hasini Rangana (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Art degree university of Kelaniya, 5 year experience teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Wasana Janani (ස්ත්‍රී) - BSc Edu (University of Aldersgate), Diploma in Sinhala (University of Colombo)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ

Chathuri Kodikara (ස්ත්‍රී) - B.A. Jayawardanapura University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - සිංහල, පරිසරය, ගණිතය

Madushani Aththanayaka (ස්ත්‍රී) - B.A. [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - සිංහල, පරිසරය, ගණිතය
විශේෂ අවශ්‍යතා සහ ප්‍රාථමික පන්ති

Mathematics, Sinhala and English, Online / Home Visits / Group Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විශේෂ අවශ්‍යතා සහ ප්‍රාථමික පන්ති
Future Key Institute - තලපත්පිටිය

Future Key Institute - Grade 1 to 11 (Individual and group classes), Online and Physical Classes, Sinhala and English Medium


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Future Key Institute - තලපත්පිටිය
වසර 1 සිට 5 සිසුන් සඳහා පන්ති

Peshala Thilakshani (ස්ත්‍රී) - Diploma in Primary Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වසර 1 සිට 5 සිසුන් සඳහා පන්ති
ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති

Fazmil Sir (පුරුෂ) - Online Sinhala Language Classes for English medium students


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry