සිංහල |  தமிழ் |  English
Sai Academy - Shaping your success story - කොළඹ

Avorrda Fernando (ස්ත්‍රී) - Reading ACCA and an undergraduate doing BSc. Hons in International Business Management


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sai Academy - Shaping your success story - කොළඹ
භෞතික සහ මාර්ගගත පන්ති

Classes by a teacher with BA in Social Sciences and Humanities, Diploma in Psychological Counselling


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික සහ මාර්ගගත පන්ති
සිංහල, පරිසරය, ගණිතය - ශ්‍රේණිය 1 - 5

Madhu Fernando (ස්ත්‍රී) - Diploma in Early Childhood Development, Diploma in Primary Teacher, Teacher at St. Anne's International Nursery


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, පරිසරය, ගණිතය - ශ්‍රේණිය 1 - 5
විශේෂ අධ්‍යාපන සහ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන පන්ති

Dilini Lelwela (ස්ත්‍රී) - Working in a well established international school. Teaching for students with learning disabilities for nearly 21 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විශේෂ අධ්‍යාපන සහ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන පන්ති
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති

Anosha Kahandawa Arachchi (ස්ත්‍රී) - A government training college diploma holder and have over 20 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති
උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ERA, ඉංග්‍රීසි කථනය, සෞඛ්‍යය සහ එලකියුෂන්

Kumari Seneviratne (ස්ත්‍රී) - Diploma in English, Diploma in Early Childhood Education, 20 years experience in international schools


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ERA, ඉංග්‍රීසි කථනය, සෞඛ්‍යය සහ එලකියුෂන්
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 1-5 සහ සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව

Ruvini Galagedara (ස්ත්‍රී) - B.A. English Language and Teaching Literature (UG), Diploma in Early Childhood and Primary Education, Diploma in English


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 1-5 සහ සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 5 පන්ති

Menu Teacher (ස්ත්‍රී) - Teacher in a Leading Private School in Colombo 7, Diploma in Primary Education (OUSL), B.Ed (hon), SNE (OUSL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 5 පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 3 4 5 & 6

Miss. Sulanya Kothalawala (ස්ත්‍රී) - BBA (Hons) Undergraduate, University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 3 4 5 & 6
ශ්‍රේණිය 3, 4, 5 සඳහා පන්ති

Nilupama Asanganee (ස්ත්‍රී) - Sinhala, Mathematics, ENV, Tamil


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 3, 4, 5 සඳහා පන්ති
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - සිංහල, පරිසරය, ගණිතය

Madushani Aththanayaka (ස්ත්‍රී) - B.A. [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - සිංහල, පරිසරය, ගණිතය
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - දේශීය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Ridmi Pathirana (ස්ත්‍රී) - B.A.M.A (TESL) reading, M.A(English ) reading ,Higher Diploma in English, Diploma in English


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - දේශීය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය
ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය, පරිසරය - ඔන්ලයින් පන්ති

Dickla Usarambege (ස්ත්‍රී) - Dip.in Teaching, Dip.in English (University of Ruhuna), Teacher of a leading international school


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය, පරිසරය - ඔන්ලයින් පන්ති
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා ඉගැන්වීම

A teacher with teaching experience at a renowned International School in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා ඉගැන්වීම

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry