ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි කථනය නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින් පන්ති පිළියන්දල, කොළඹ සහ බණ්ඩාරගම

Yasitha Nuwan Medagama (පුරුෂ) - Classes conducted by Trained school teachers, British qualified English teachers


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි කථනය නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින් පන්ති පිළියන්දල, කොළඹ සහ බණ්ඩාරගම
කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික පන්ති

Stella (ස්ත්‍රී) - Working as a teacher in an international school and experienced more than 15 yrs


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව සහ ගිණුම්කරණය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11

Lakmi Udeshika (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Management (Hon) in Supply Chain Management - Undergraduate, CIMA Part qualified, Diploma in Information Technology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව සහ ගිණුම්කරණය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11
ප්‍රාථමික ගුරුවරියක් - 1 ශ්‍රේණියේ සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා සියලුම විශයන්

Shalomi Amanda (ස්ත්‍රී) - Diploma in primary teaching, following external degree in university of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 සිට 7 ශ්‍රේණිය දක්වා සියලුම විෂයයන්

Two days per week, Time can be scheduled according to your own concerns, Individual and group classes are conducted.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 සිට 7 ශ්‍රේණිය දක්වා සියලුම විෂයයන්
උපකාරක පන්ති

Fathima Farwin (ස්ත්‍රී) - ACCA (second stage completed), Teacher trained certified


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති
වසර 1 සිට 5 සිසුන් සඳහා පන්ති

Peshala Thilakshani (ස්ත්‍රී) - Diploma in Primary Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වසර 1 සිට 5 සිසුන් සඳහා පන්ති
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්

Erandi Jayawardane (ස්ත්‍රී) - BA (OUSL), 14 years experienced graduate teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්
1 ශ්‍රේණියේ සිට 11 දක්වා ගණිතය සහ ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා සියලුම විෂයයන්

Bhagya Fernando (ස්ත්‍රී) - IT Computing - 2nd Year, 3 years of teaching experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 ශ්‍රේණියේ සිට 11 දක්වා ගණිතය සහ ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා සියලුම විෂයයන්
භෞතික / මාර්ගගත පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

Tharanganie Ranatunge (ස්ත්‍රී) - MA, BA, Diploma in Preschool Education, TKT Cambridge


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික / මාර්ගගත පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති

Be a part of  AOG Kids Campus, Where the emphasis is on academic preparation & Strong Character Building In A Nurturing Environment.
ස්ථානය: වැල්ලම්පිටිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry