වයස අවුරුදු 3 සිට 10 දක්වා ළමුන් සඳහා සිංහල භාෂාව

Menushi Ratnayake (ස්ත්‍රී) - වසර 7කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ සිංහල හා සිංහල නොවන දරුවන් සඳහා සිංහල භාෂාව උගන්වනු ලබයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ, ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල භාෂා පන්ති

Shazna (ස්ත්‍රී) - BSc in Business Management


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික සහ මාර්ගගත ඉගැන්වීම

Mrs Abdur Rahman (ස්ත්‍රී) - 3 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙවන භාෂා දෙමළ සහ සිංහල / විශේෂ අවශ්‍යතා ගුරුවරයා

Y.S. Harshamali Peris (ස්ත්‍රී) - Tamil diploma at University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙවන භාෂා දෙමළ සහ සිංහල / විශේෂ අවශ්‍යතා ගුරුවරයා
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති

Athsala Pathirana (ස්ත්‍රී) - Over 15 years of experience in primary teaching. A government trained teacher at the teachers’ college Maharagama


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති
සියලුම සිසුන් සඳහා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි

Sanduni Rashmini Ponweera (ස්ත්‍රී) - Passed the general English subject with an A+ and have successfully done my foundation in LAW at APIIT Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ සිංහල - ශ්‍රේණිය 2, 3, 4, 5

Mohan Sir (පුරුෂ) - 2, 3, 4, 5 ශ්‍රේණි සදහා පිවිසි ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන් සූදානම් කර ඇති ශිෂ්‍යත්ව වැඩමුළු මාලාව


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ සිංහල - ශ්‍රේණිය 2, 3, 4, 5
ඉංග්‍රීසි, සිංහල, ගණිතය, පරිසරය පන්ති - ඔන්ලයින්

Surangi Teacher (ස්ත්‍රී) - English / Sinhala for preschool students, English language for grades 1, 2, 3, 4, 5, Sinhala, Maths, ENV for grades 1, 2, 3, 4


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, සිංහල, ගණිතය, පරිසරය පන්ති - ඔන්ලයින්
නිවසට පැමිණ පන්ති - සිංහල, ගණිතය, විද්‍යාව, ඉතිහාසය

Thishani Karunaratne (ස්ත්‍රී) - Teaching diploma in British Council, Bsc. Quantity surveying and Construction Management


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා

De Silva (ස්ත්‍රී) - Diploma in Early Childhood and Primary Education (OUSL), Diploma in AMI (St Bridget's), Over 8 years experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා
සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 9

Ramya Madugalle (ස්ත්‍රී) - Worked as a Sinhala teacher of JMC college international, Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 - 5 සිංහල, පරිසරය, ගණිතය - ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති

Jayangi Teacher (ස්ත්‍රී) - Online Classes, Individual or group


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 - 5 සිංහල, පරිසරය, ගණිතය - ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති
සිංහල භාෂාව සඳහා ශ්‍රේණිය 3 - 11

Harshanee Subashinghe (ස්ත්‍රී) - B.A. [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සඳහා ශ්‍රේණිය 3 - 11
ගණිතය සහ සිංහල උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 3 සිට 8

Conducted by an experienced International school teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ සිංහල උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 3 සිට 8
පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, සිංහල, විද්‍යාව

Judy Rajarathna (ස්ත්‍රී) - BA in English (USJP), BSc in Psychology Hons (OUSL), Over 15 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, සිංහල, විද්‍යාව

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry