සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]
ගණිතය සහ විද්‍යාව සඳහා මාර්ගගත ඉගැන්වීම

Haseena Shah (ස්ත්‍රී) - Completed O Level


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ විද්‍යාව සඳහා මාර්ගගත ඉගැන්වීම
Spirit of Wisdom - ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: Spirit of Wisdom - We take great pride in offering exceptional quality teaching and education through innovative teaching methods and engaging activities


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Spirit of Wisdom - ඔන්ලයින් පන්ති
Sai Academy - Shaping your success story - කොළඹ

Avorrda Fernando (ස්ත්‍රී) - Reading ACCA and an undergraduate doing BSc. Hons in International Business Management


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sai Academy - Shaping your success story - කොළඹ
සුභානි සමඟ ටියුෂන්

Subhani Saubhagya (ස්ත්‍රී) - Classes for Edexcel, Cambridge, Local Syllabus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සුභානි සමඟ ටියුෂන්
විද්‍යාව, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති ශ්‍රේණිය 2-9

Mufliha Ossen - An experienced teacher with 20 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති ශ්‍රේණිය 2-9
1-5 ශ්‍රේණි සහ වයස අවුරුදු 3-5 සඳහා මාර්ගගත පන්ති

Suzanne Christina (ස්ත්‍රී) - Post Graduate diploma in Education Management and Leadership, 7+ years of experience in Preschool teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1-5 ශ්‍රේණි සහ වයස අවුරුදු 3-5 සඳහා මාර්ගගත පන්ති
උපකාරක පන්ති - පරිසර කළමනාකරණ, ගණිතය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), භූගෝල විද්‍යාව

Miss. Sureshkumar (ස්ත්‍රී) - I have been teaching both online and in-person tuition classes for about four years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - පරිසර කළමනාකරණ, ගණිතය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), භූගෝල විද්‍යාව
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති

Anosha Kahandawa Arachchi (ස්ත්‍රී) - A government training college diploma holder and have over 20 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති
ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය, පරිසරය - ඔන්ලයින් පන්ති

Dickla Usarambege (ස්ත්‍රී) - Dip.in Teaching, Dip.in English (University of Ruhuna), Teacher of a leading international school


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය, පරිසරය - ඔන්ලයින් පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Rashmi Kaushalya (ස්ත්‍රී) - Experience of 5 years teaching career, Undergraduate in Business Management, Diploma in Primary teaching, Diploma in ICT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
5 ශ්‍රේණියේ සිට පෙර පාසලේ උපකාරක පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

Chamika Gamage (ස්ත්‍රී) - Diploma in Primary Teacher Education, BSc (Hons) English Studies [SITC Campus]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
5 ශ්‍රේණියේ සිට පෙර පාසලේ උපකාරක පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්
1 - 6 ශ්‍රේණි සඳහා ගුරුවරියක් (විෂය නිර්දේශය: දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්)

Mariam Kahldeen (ස්ත්‍රී) - Since September 2013, I have demonstrated my expertise in education through teaching a diverse range of subjects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 - 6 ශ්‍රේණි සඳහා ගුරුවරියක් (විෂය නිර්දේශය: දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්)
Connected ඇකඩමිය

ආයතනය: Connected Academy - Our goal is to make education more accessible by connecting students with educators across the globe


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Connected ඇකඩමිය
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 3 4 5 & 6

Miss. Sulanya Kothalawala (ස්ත්‍රී) - BBA (Hons) Undergraduate, University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 3 4 5 & 6

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry