මාර්ගගත පන්ති - ශිෂ්‍යත්ව, සංගීතය, ආර්ථික විද්‍යාව පංති

Tharushi Kavindhaya Kumarasiri (ස්ත්‍රී) - AAT සම්පූර්ණ කර වරලත් ගණකාධිකාරි විභාග සදහා මුහුණ දෙමින් සිටී, උසස්පෙළ වාණිජ විෂ්‍ය ධාරාවෙන් හදාරා ABB ප්‍රතිඵල ලබා ඇත


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්

Erandi Jayawardane (ස්ත්‍රී) - BA (OUSL), 14 years experienced graduate teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - ශ්‍රේණිය 2, 3, 4, 5 - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Two experienced lady teachers conducts Online and Physical Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - ශ්‍රේණිය 2, 3, 4, 5 - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
ශ්‍රේණිය 3, 4, 5 - ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

Manori Jayawardane (ස්ත්‍රී) - Classes conducted by a Government school teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 3, 4, 5 - ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa