ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, පරිසරය, බුද්ධාගම පන්ති

Dilini Udakumbura (ස්ත්‍රී) - Working as a teacher since 2013


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, පරිසරය, බුද්ධාගම පන්ති
Brilliant Kids ඔන්ලයින් පාසල - සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, ENV, බුද්ධාගම

ආයතනය: Brilliant Kids Online School - Classes for grades 1 to 4


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Brilliant Kids ඔන්ලයින් පාසල - සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, ENV, බුද්ධාගම
ඔන්ලයින් පන්ති

Child Paradise Educational Institute - Online පන්ති සිදුකරයි. දරුවන්ට ඉගෙනීමත් සිදු කරන අතරම ඔවුන්ගේ හැකියාව දියුණු කරයි


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති
ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 01 සිට 09

Sajana Sooriyaarachchi (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree [University Of Sri Jayewardenapura], Over 3 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා - ශ්‍රේණිය 1 සිට 4

Kaushi Mandira (ස්ත්‍රී) - Undergraduate at Open University Sri Lanka and slit pursuing a bachelor of software engineering


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික හා සෞන්දර්ය නැටුම් ගුරුවරියක්

Kamshi Kavindi (ස්ත්‍රී) - Primary and aesthetic diploma in international school teachers training academy, Undergraduate university of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා

De Silva (ස්ත්‍රී) - Diploma in Early Childhood and Primary Education (OUSL), Diploma in AMI (St Bridget's), Over 8 years experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා
ශ්‍රේණිය 1-5 සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Priyani Wijewardena (ස්ත්‍රී) - More than 25 years in St Joseph's boys college Nugegoda Grade 1-5 mentioned subjects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry