පන්ති සඳහා කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Conducting classes - English, History, ICT, Islam, Maths, Elocution, TKT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පන්ති සඳහා කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ GIT පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ

Mohamed Nikab (පුරුෂ) - A tutor with over 17 years of experience in IT field


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ GIT පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ
ගණිතය / ඉංග්‍රීසි / තොරතුරු තාක්ෂණය ශ්‍රේණිය 1-5 සඳහා

Shenali Vitharana (ස්ත්‍රී) - BSc Undergraduate with over 2 years experience in teaching. Web designer and content creator at RV Solutions


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය / ඉංග්‍රීසි / තොරතුරු තාක්ෂණය ශ්‍රේණිය 1-5 සඳහා
ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Zeenath (ස්ත්‍රී) - ICT, Science, English and Mathematics in Tamil medium from Grade 6 to Grade 11


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 11
තොරතුරු තාක්ෂණ කණ්ඩායම් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Sashi Dalugama (ස්ත්‍රී) - BIT උපාධි අපේක්ෂක (අවසන් වසර), HNDIT හදරා සම්පුර්ණ කර ඇත, NVQ මට්ටම 3 සහ 4 තොරතුරු තාක්ෂණය හදරා ඇත, සහකාර ගුරුවරයකු ලෙස වසරක පළපුරුද්ද


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙර පාසල් සහ ප්‍රාථමික ගුරුවරියක්

Dilsha Dahanayaka (ස්ත්‍රී) - Working as a teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙර පාසල් සහ ප්‍රාථමික ගුරුවරියක්
ICT, ඉංග්‍රීසි සහ දෙවන භාෂාව සිංහල සහ දෙවන භාෂාව දෙමළ පන්ති

Kugathasan Thuvisa (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Software Engineering (Hons), HND in IT, TEFL / TESL


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Sean Wittachy (පුරුෂ) - BCS (Hons) in Computer Networks, BTEC Advance Diploma in Computer Studies (HND), Advance Diploma in Applied Telecommunication Systems


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry