තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 2-11 දේශීය විෂය නිර්දේශය

ආයතනය: TLA Higher Studies - Provide high quality education to individuals of any level of knowledge or qualification


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 2-11 දේශීය විෂය නිර්දේශය
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English
Future Key Institute - තලපත්පිටිය

Future Key Institute - Grade 1 to 11 (Individual and group classes), Online and Physical Classes, Sinhala and English Medium


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Future Key Institute - තලපත්පිටිය
ශ්‍රේණිය 1-5 සඳහා පන්ති

Munira Farook (ස්ත්‍රී) - Diploma in AMI and Child Psychology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Cloud Computing සහතික

ආයතනය: AirTech ICT Training Solutions - IT Training Solutions for Corporate and Individuals


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සඳහා පන්ති

Nishadhi Kamburugamuwa (ස්ත්‍රී) - Every day Online Program, Individual online classes for a reasonable price


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සඳහා පන්ති
භෞතික පන්තිය කොළඹ 15

ආයතනය: Start Smart - We offer Virtual and Physical support classes that meets the varied Individual educational needs of our Children


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික පන්තිය කොළඹ 15
භෞතික විද්‍යාව, විද්‍යාව සහ IT පන්ති - ඔන්ලයින්

Neshaa Perera (ස්ත්‍රී) - Currently an undergraduate in University of Kelaniya - BSc (Honours) in MIT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම දෙනා සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT)

Lakshika Ruwanmali (ස්ත්‍රී) - Diploma in NCC, ICDL, An experienced international school teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම දෙනා සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - පාදුක්ක

CIT Institute - අංක P01 / 0566 යටතේ තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි පිළිගත් ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - පාදුක්ක
Zoom ඔන්ලයින් පන්ති - ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ව්‍යාකරණය

ෆාතිමා මෙනවිය - A well experienced International School Teacher with a Government Diploma (Ongoing) and best Teacher Recognition Award


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Zoom ඔන්ලයින් පන්ති - ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ව්‍යාකරණය
පන්ති ශ්‍රේණිය 1-11 ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Sanduni Roshini (ස්ත්‍රී) - 3+ years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ GIT පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ

Mohamed Nikab (පුරුෂ) - A tutor with over 17 years of experience in IT field


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ GIT පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ
පන්ති සඳහා කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Conducting classes - English, History, ICT, Islam, Maths, Elocution, TKT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පන්ති සඳහා කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
ගණිතය / ඉංග්‍රීසි / තොරතුරු තාක්ෂණය ශ්‍රේණිය 1-5 සඳහා

Shenali Vitharana (ස්ත්‍රී) - BSc Undergraduate with over 2 years experience in teaching. Web designer and content creator at RV Solutions


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය / ඉංග්‍රීසි / තොරතුරු තාක්ෂණය ශ්‍රේණිය 1-5 සඳහා

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa