ගුරුවරියක් - ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, ගණිතය, ආචාර ධර්ම, ක්‍රිස්තියානි ධර්මය

Sharlene Christoffelsz (ස්ත්‍රී) - Qualified in Early Childhood education, child psychology, English language and English literature education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා

De Silva (ස්ත්‍රී) - Diploma in Early Childhood and Primary Education (OUSL), Diploma in AMI (St Bridget's), Over 8 years experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa