සිංහල, ගණිතය, පරිසරය - ශ්‍රේණිය 1 සහ 2

Imalka Samaraweera (ස්ත්‍රී) - BA (University of Kelaniya), Former teacher of Sumedha College, Gampaha


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, ගණිතය, පරිසරය - ශ්‍රේණිය 1 සහ 2
ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, ENV පන්ති ශ්‍රේණිය 1 -5

Dineli Kiara (ස්ත්‍රී) - A student who successfully completed my Ordinary levels with 9As and am currently doing A/L


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිසරය - ශ්‍රේණිය 1 - 5 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Nipuni Fernando (ස්ත්‍රී) - Diploma in Primary Teaching, TKT, BA in English [University of Sri Jayawardenapura], An experienced Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිසරය - ශ්‍රේණිය 1 - 5 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ශ්‍රේණිය 1-5 සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති - සිංහල, ගණිතය, පරිසරය

Renuka Malki (ස්ත්‍රී) - A qualified teacher with 12 years of experience in teaching (primary) at a popular school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Insight Zoom පාසල - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

ආයතනය: Insight Zoom School - Grade 1 to 11, English Medium, All Subjects


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Insight Zoom පාසල - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ඔන්ලයින් පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා - ශ්‍රේණිය 1 සිට 4

Kaushi Mandira (ස්ත්‍රී) - Undergraduate at Open University Sri Lanka and slit pursuing a bachelor of software engineering


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති ශ්‍රේණිය 1-5

ආයතනය: Colombo Language Tutors - Sinhala, Mathematics and ENV Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති ශ්‍රේණිය 1-5
ශ්‍රේණිය 1, 2 සහ 3 සඳහා පන්ති

ආයතනය: Ele Friends International Preschool and Academy - Teacher's Profile [ B.ed in Early Years Education (Au), Dip. in Primary Teaching in English Medium (UK)]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1, 2 සහ 3 සඳහා පන්ති
පෙර පාසල් සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති

ආයතනය: Winway Academy - Sinhala, Mathematics, ENV, English, Tamil, Dancing


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙර පාසල් සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති
Behaviour Therapy Classes For Special Education Kids

Sadaranga Lelwela (ස්ත්‍රී) - Work in a well established international school. Over 21 years of experience working with special needs students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Behaviour Therapy Classes For Special Education Kids
ඔන්ලයින් පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා

De Silva (ස්ත්‍රී) - Diploma in Early Childhood and Primary Education (OUSL), Diploma in AMI (St Bridget's), Over 8 years experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා
ගණිතය, සිංහල, පරිසරය, ඉංග්‍රීසි, දෙමළ සහ චිත්‍ර පන්ති

ආයතනය: Institute of IZOID - Online classes conducted by qualified teachers


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, සිංහල, පරිසරය, ඉංග්‍රීසි, දෙමළ සහ චිත්‍ර පන්ති
විද්‍යාව සහ ගණිතය ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 1-8 සඳහා

Udara Fernando (ස්ත්‍රී) - Undergraduate Biomedical Science degree, Attended Lyceum International School and did Cambridge O’levels and A’Levels


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-5 සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Priyani Wijewardena (ස්ත්‍රී) - More than 25 years in St Joseph's boys college Nugegoda Grade 1-5 mentioned subjects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry