දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 3-11

Prabodha Jayasooriya (ස්ත්‍රී) - Online Classes via Zoom


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 3-11
භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති

Inosha Dunukewala (ස්ත්‍රී) - MA, BA Hons Geography (Special), Diploma in Tamil (Kelaniya University), PGDE (Peradeniya University)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති
SDTI Campus - Skill Development and Training International Institute

ආයතනය: SDTI Campus - A professional academic institution of Sri Lanka which directly supports the youths of Sri Lanka and the Asian region youths


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
SDTI Campus - Skill Development and Training International Institute
දෙමළ භාෂාව උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Jayesha Shashiprabha (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil [University of Kelaniya], Advanced Certificate in Tamil, Undergraduate, B.A. [Buddhist and Pali University]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11
ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ පන්ති

Kaushalya Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - B.A (Hons) in Translation Studies (University of Kelaniya), Leading International School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IELTS, ඉංග්‍රීසි කථන, සිංහල, දෙමළ, ව්‍යාකරණ පන්ති

A lady teacher visits Colombo and suburbs to conducts classes. Classes can be conducted in English, Sinhala or Tamil medium.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොළඹ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ ඩිප්ලෝමාව සහ සා/පෙළ දෙමළ භාෂාව

Prabath Janaka Kumara (පුරුෂ) - දෙමළ அ අකුරේ සිට අංග සම්පූර්ණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ ඩිප්ලෝමාව සහ සා/පෙළ දෙමළ භාෂාව
Focus Academy International - කඳාන

ආයතනය: Focus Academy International - We enable children and adults to build confidence in their skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Focus Academy International - කඳාන
ආධුනිකයන් සඳහා දෙමළ භාෂා පාඩම්

Murali Sir (පුරුෂ) - Online classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආධුනිකයන් සඳහා දෙමළ භාෂා පාඩම්
දෙමළ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 - 9

Malsha Ratnayake (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil (Open University, Sri Lanka), Diploma in Tamil (SDTI Campus), Tamil Teacher at a Government School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 - 9
OASCO Language Institute - කොච්චිකඩේ

OASCO Language Institute - A language institute and one of the student consulter firms to send students to Japan.
ස්ථානය: කොච්චිකඩේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OASCO Language Institute - කොච්චිකඩේ
දෙමළ භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - 11 ඔන්ලයින් පන්ති

Nisansala Rasnayaka (ස්ත්‍රී) - Tamil Diploma, B.P.U. (Colombo)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - 11 ඔන්ලයින් පන්ති
භාෂා පන්ති

ආයතනය: Global Institute of Languages - We teach all Languages for all level of students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භාෂා පන්ති
දෙමළ 2වන භාෂා පන්ති - ඔන්ලයින්

Shalika Harshamali (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil - University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ 2වන භාෂා පන්ති - ඔන්ලයින්
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: News Online - Tamil Online classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa