භාෂා පන්ති

ආයතනය: Global Institute of Languages - We teach all Languages for all level of students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භාෂා පන්ති
ඔන්ලයින් ස්වීඩන් භාෂා පන්තිය

ආයතනය: Colombo Language Tutors - Master essential Grammar, Build up vocabulary, Speaking & listening with audio recordings


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ස්වීඩන් භාෂා පන්තිය

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa