ඔබේ කොරියානු රැකියා සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට දැන්ම අප හා එක්වන්න

Future Way Education - අපි ඔබේ අනාගතය දිරිමත් කළා


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔබේ කොරියානු රැකියා සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට දැන්ම අප හා එක්වන්න
කොරියානු භාෂාව සඳහා කාන්තා ගුරුවරියක්

Anoma Ekanayake (ස්ත්‍රී) - BA (General) Degree - University of Sri J'pura, National Dip. and Higher Diploma in Korean Language (NIE)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OASCO Language Institute - කොච්චිකඩේ

OASCO Language Institute - A language institute and one of the student consulter firms to send students to Japan.
ස්ථානය: කොච්චිකඩේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OASCO Language Institute - කොච්චිකඩේ
භාෂා පන්ති

ආයතනය: Global Institute of Languages - We teach all Languages for all level of students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භාෂා පන්ති
කොරියානු භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සා/පෙළ, උ/පෙ

Hasani Dikkumbura (ස්ත්‍රී) - BA Korean Studies (Hons) Degree - University of Kelaniya, Korean Language Lecturer at Kelani External Degree Institute


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොරියානු භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සා/පෙළ, උ/පෙ
කොරියානු භාෂාව පන්ති - සා/පෙළ, උ/පෙ, EPS Topic

Mahidi (ස්ත්‍රී) - BA - Korean Language (University of Kelaniya), Former Assistant Korean language lecturer (University of Kelaniya)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොරියානු භාෂාව පන්ති - සා/පෙළ, උ/පෙ, EPS Topic
කොරියානු භාෂා කඳවුර

D.P. Perera (පුරුෂ) - Online Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොරියානු භාෂා කඳවුර
කොරියානු භාෂාව පන්ති - Zoom පන්ති

Zoom හරහා පවත්වනු ලබන මාර්ගගත පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොරියානු භාෂාව පන්ති - Zoom පන්ති
කොරියානු භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

ආයතනය: Winway Academy - ආරම්භක මාසය නොමිලේ


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොරියානු භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
කොරියානු භාෂාව පන්ති ගම්පහ

ශ්‍රී ~ කො කොරියානු භාෂා පුහුණු ආයතනය ශ්‍රී ලංකවේ ප්‍රධාන පෙලේ කොරියානු භාෂාව පුහුණු කිරීමේ ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa