බටහිර සංගීත පංති

Dilshani Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - LLCM, ATCL, AIWMS, BPA (special) in piano, MA in music (Reading), Music graded exams [Trinity, ABRSM, LCM, IWMS]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත පංති
අපරදිග සංගීතය පන්ති - සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික

Mrs. Maheshika Athalage (ස්ත්‍රී) - Associate in Trinity College London (ATCL), Licentiate in Trinity College London (LTCL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා

N. Danur Madduma Bandara (පුරුෂ) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා
Prestantia අපරදිග සංගීතය පාසල - මොරටුව

ආයතනය: Prestantia Music School - We believe that every human being is born with musical abilities which can be tapped using the most up-to-date teaching techniques


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Prestantia අපරදිග සංගීතය පාසල - මොරටුව
Tremulou School of Western Music - පිළියන්දල

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Tremulou School of Western Music - පිළියන්දල

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa