සිංහල භාෂාව / සාහිත්‍යය - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Grade 6-11 Online Zoom classes - Local and London syllabus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව / සාහිත්‍යය - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ

Chathuri Kodikara (ස්ත්‍රී) - B.A. Jayawardanapura University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ
ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති

Fazmil Sir (පුරුෂ) - Online Sinhala Language Classes for English medium students


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති
සිංහල පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ - මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති

Nikethani Rajanayaka (ස්ත්‍රී) - BA and MA (University of Sri Jayawardenapura)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ - මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති
සා/පෙළ සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති

Sandaruwan Liyanawaduge (පුරුෂ) - Theory and Revision


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති
සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 1 - 11

Vijitha Nawarathne (පුරුෂ) - Currently a director of education and former teacher of social studies and Sinhala language, over 30 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

S. Liyanage (ස්ත්‍රී) - M.A Sinhala, B.A, Diploma in psychology & counseling


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල ඉගැන්වීම

Nihla (ස්ත්‍රී) - Diploma in spoken English, past teacher at a private school, 13 years experience of conducting tuition classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල පන්තිය - කතා කිරීම සහ ලිවීම

Kanchana De Silva (ස්ත්‍රී) - 15 Years experience in school syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-6. ගණිතය, විද්‍යාව, සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි (දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය)

S.T. Yatawara (ස්ත්‍රී) - MBA [University of Wolverhampton], BSc in Business Administration [USJP], Diploma in Early Childhood Education, 12 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-6. ගණිතය, විද්‍යාව, සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි (දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය)
සිංහල පන්ති ඔන්ලයින්

Waruni Weerawardhana (ස්ත්‍රී) - උපාධිධාරී (BA Sp) | (MA), පලපුරුදු ගුරුවරියක්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල පන්ති ඔන්ලයින්
දුවේ පුතේ,ජාත්‍යන්තර පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන ඔබට සිංහල විෂය ඉගනීම අපහසු ද? අදම අමතන්න 0713055061

Uthpala Abhayawardana (ස්ත්‍රී) - ජයවර්ධනපුර සරසවියේ සන්නිවේදනය පිලිබද ප්‍රථම පන්ති සාමාර්ථයක් සහිත විශේෂවේදී උපාධියක් සම්පූර්ණ කර ඇත


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1-11

Yasendri Edirisinghe (ස්ත්‍රී) - Online Individual or small group classes excellent for international school students


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1-11
සිංහල භාෂාව ජාත්‍යාන්තර පාසල සිසුන් සඳහා

Sinhala teacher (ස්ත්‍රී) - Post Graduate Diploma in Education [University of Colombo], Diploma in Sinhala [University of Colombo]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව ජාත්‍යාන්තර පාසල සිසුන් සඳහා

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry