ඉංග්‍රීසි - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Yohani Thrishala (ස්ත්‍රී) - B.Ed (hons.) English, Dip. in Teacher Training, 10 Years Experience, TKT British Council


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 5 - උ/පෙ (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Angela Perera (ස්ත්‍රී) - BA in Arts (University of Peradeniya), Diploma in Education, 35+ years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව ඉගැන්වීමට ගුරුවරියක්

Nethmi Rasanji (ස්ත්‍රී) - Bachelor Of Arts In English And English Literature, Diploma in Japanese, Passed JLPT. N5/N4


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

ආයතනය: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
ඔන්ලයින් ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Our institute is i math and we teach math and English for grade 06 to O/L students and also Cambridge and local syllabus (English and Sinhala medium)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති
පරිගණක සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Sandaru Bandara (ස්ත්‍රී) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති
ඉතාලියේ ඉහළ සුදුසුකම් ලත් දේශීය ඉංග්‍රීසි උපදේශක

Sandil Pinnawala (පුරුෂ) - A CELTA verified English Tutor with over 4 years of experience in the field of education


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතාලියේ ඉහළ සුදුසුකම් ලත් දේශීය ඉංග්‍රීසි උපදේශක
ගණිතය, වාණිජ, ඉංග්‍රීසි, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Dineth Rajapaksha (පුරුෂ) - Undergraduate, Cambridge OLs and ALs


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ AQA

Kawini Suraweera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts in English [USJP - Reading], DETE [University of Colombo], TKT, Over 9 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ AQA
ඉංග්‍රීසි: ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Diana (ස්ත්‍රී) - Well experienced in local and international syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආධුනිකයන් සඳහා ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

ආයතනය: TOSLA Colombo - An Online Learning Studio


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආධුනිකයන් සඳහා ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය
Cambridge School of English - මීගමුව

ආයතනය: Cambridge School of English - An established popular language school in Negombo providing English language courses and teacher training programmes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Cambridge School of English - මීගමුව
ඉංග්‍රීසි භාෂාව (දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය)

Sandaru Perera (ස්ත්‍රී) - Working as a teacher for 8 years


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, TKT, එලකියුෂන්, ගුරු පුහුණු පන්ති

ආයතනය: Little Kingdom Academy - Physical and virtual classes are conducted


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, TKT, එලකියුෂන්, ගුරු පුහුණු පන්ති
Tuition for individuals and small groups - අන්තර්ජාලය තුලින්

උපදේශක: Thiviya Loges (පුරුෂ‍) - BSc Biomedical Science [1st Class Honours], MSc Molecular Genetics , Over 4 years experience.
ස්ථාන: අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry