තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ)

Janz Clinston (පුරුෂ) - Successfully completed the HND in Software Development and following BSc. Computer Science (Software Engineering)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ)
6-9 , සා/පෙළ උ/පෙළ සඳහ තොරතුරු තාක්ෂනය උපකාරක පන්ති. Online /offline /Home visit

Keeth Samarakoon (පුරුෂ) - Visiting lecturer for BIT Degree [University of Colombo], Over 7 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6-9 , සා/පෙළ උ/පෙළ සඳහ තොරතුරු තාක්ෂනය උපකාරක පන්ති. Online /offline /Home visit
සිසුන්, ළමුන් සහ කාර්යාල සේවකයින් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ

Hiruna Kaushika (පුරුෂ) - BSc (Hons) Business Information Technology [University of Greenwich], HND in Computing & System Development (QCF) with Merit


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිසුන්, ළමුන් සහ කාර්යාල සේවකයින් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ
ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව සිදු කිරීම සඳහා මග පෙන්වීමේ දින 3 ක වැඩසටහන (වැඩිහිටි / පාසැල් සිසුන්)

Gayana Piyasena (ස්ත්‍රී) - විද්‍යාපති - පරිගණක විද්‍යා, පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා, විද්‍යාවේදී උපාධි, ජාතික වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශණ ඩිප්ලෝමා, පරිගණක ධාවන බලපත්‍රය, පරිගණක පාඩම් සටහන් සැකසීෙම් බලපත්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව සිදු කිරීම සඳහා මග පෙන්වීමේ දින 3 ක වැඩසටහන (වැඩිහිටි / පාසැල් සිසුන්)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry