ඔන්ලයින් පන්ති සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

Ayesha Gamage (ස්ත්‍රී) - Graduated from University of Colombo. Working as Senior Lecturer in a reputed private campus, Teaching experience since 2008


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa