ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති උ/පෙ සිසුන් සඳහා

Dr. P. Ariyaratne (පුරුෂ) - A Senior Lecturer in a government university and a visiting lecturer in several leading private universities


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නෙට්වර්කින්

ආයතනය: WinSYS Networks - Classes conducted by a tutor with over 19 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නෙට්වර්කින්
CCNA පුහුණුව - Networking පාඨමාලාව

Samantha Hewage (පුරුෂ) - CCNA, CCNP Qualified. MBCS, NIBM Dip, HDICBIS, MCSE


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Mcai Campus - යාපනය

Mcai Campus - Set up in 2012, this is one of the leading tertiary education providers


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Cisco CCNA පන්ති ආරම්භ වනු ඇත

ආයතනය: The Great Lake Holdings - Great Lake is highly innovative and stands as the No 1 Cisco Training Centre in Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Cisco CCNA පන්ති ආරම්භ වනු ඇත

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry