ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)

ආයතනය: UCSC - The major goal of the UCSC is to prepare students for careers in Information and Communication Technology as Software Developers, Systems Analysts etc


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)
ISS Campus - කොළඹ 13

ආයතනය: ISS Campus - A professional ICT academy which offers basic and in-depth courses


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ISS Campus - කොළඹ 13
Advanced Construction Training Academy - ACTA

ආයතනය: Advanced Construction Training Academy - The training arm of the National Construction Association of Sri Lanka (NCASL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Advanced Construction Training Academy - ACTA
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ, ජපන් භාෂා විෂය

Dumage Multimedia Training Institute - Started in 2005, the institute conducts IT courses.
ස්ථාන: Borelesgamuwa, ශ්‍රී ලංකාව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සැමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය. පාසල් දරුවන්ට, දෙමාපියන්ට සහ පාසල් හැරගිය අයට.

Mrs. N. Udawatta (ස්ත්‍රී) - Experienced graduate Lady teacher from a Reputed School in Colombo. Over 12 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - පාදුක්ක

CIT Institute - අංක P01 / 0566 යටතේ තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි පිළිගත් ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - පාදුක්ක
AutoCad Draughtsman පාඨමාලාව

Pivith Sadeeptha (පුරුෂ) - Diploma in Drafting Technology in Vocational Training Authority Narahenpita, Diploma in AutoCAD in CADD Center Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Mcai Campus - යාපනය

Mcai Campus - Set up in 2012, this is one of the leading tertiary education providers


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Network / Security / C++ / Java / Python / PHP for Uni Subjects, IT Assignments, ICT උ/පෙ සා/පෙළ

D. Wijenayaka (පුරුෂ) - A visiting lecturer, Over 5 years of experience in teaching / lecturing IT / Computer Science subjects.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Auto CAD සහ Revit Architecture - පේරාදෙණිය

Peradeniya Tutorial Institute (PTI) - The AutoCAD Screen, Basic AutoCAD Terminology, Drafting Settings, 3D Modeling, Revit Architect.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Auto CAD සහ Revit Architecture - පේරාදෙණිය
Diploma in විදුලි ඉංජීනේරු ශිල්පය and Industrial Automation

EPIC Engineering - Sri Lanka's Leading Industrial Automation Education and Solutions Provider.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පහ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Diploma in විදුලි ඉංජීනේරු ශිල්පය and Industrial Automation

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa