මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ වාස්තු විද්‍යා යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය

Sanjaya Dissanayaka (පුරුෂ) - දශකයක කාලයක් තුළ මොරටුව Aptitude Test එකට ඉගැන්වීම් කරපු පළපුරුදු ගුරුවරයා


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ වාස්තු විද්‍යා යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ පන්ති

Thushara Nishshanka (පුරුෂ) - Product Designer | Design Educator - BDes Hons(UOM,SL), PQHRM (CIPM,SL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ පන්ති

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa