ඔන්ලයින් Hip-hop Dance පන්ති

Wathsala Miss (ස්ත්‍රී) - Well Experienced and Qualified Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් Hip-hop Dance පන්ති
ඔන්ලයින් Zumba Dance With Fitness Workouts

Wathsala Miss (ස්ත්‍රී) - Well Experienced & Qualified Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් Zumba Dance With Fitness Workouts
නැටුම් පන්ති - න්‍යාය සහ ප්‍රායෝගික

Umesha Achini Priyankara (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Dancing Special Degree (First Class Division) - University of Sri Jayawardanapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නැටුම් පන්ති - න්‍යාය සහ ප්‍රායෝගික
Focus Academy International - කඳාන

ආයතනය: Focus Academy International - We enable children and adults to build confidence in their skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Focus Academy International - කඳාන
නැටුම් පන්ති - මහනුවර

ආයතනය: Dance Zone - We have all types of dancing under one roof. Very friendly environment. Ladies only zumba done by lady instructors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නැටුම් පන්ති - මහනුවර
Whyteleafe රංග කලා ඇකඩමිය

ආයතනය: Whyteleafe Performing Arts Academy was started with the intent of using speech, drama, dancing, singing and other aspects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Whyteleafe රංග කලා ඇකඩමිය
Street Latin dancing / Ballroom for beginners and Improvers (Kids / Adults)

Annie (ස්ත්‍රී) - 6 Time Amateur Latin American National Champion, Completed Gold level medal Exams (Ballroom / Latin American), 16 Years of dance experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Street Latin dancing / Ballroom for beginners and Improvers (Kids / Adults)
Free style Bollywood / Oriental Dancing classes for ladies for Popular songs (Sinhala / Tamil / Hindi)

ආයතනය: Creative Dancing School - Free style Bollywood/Oriental Dancing classes for ladies for Popular songs (Hindi / Sinhala / Tamil)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Free style Bollywood / Oriental Dancing classes for ladies for Popular songs (Sinhala / Tamil / Hindi)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry