නැටුම් පන්ති - න්‍යාය සහ ප්‍රායෝගික

Umesha Achini Priyankara (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Dancing Special Degree (First Class Division) - University of Sri Jayawardanapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නැටුම් පන්ති - න්‍යාය සහ ප්‍රායෝගික
උඩරට නැටුම්

Y. de Silva (ස්ත්‍රී) - National Dancing Examination final qualification, Over 16 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උඩරට නැටුම්
Focus Academy International - කඳාන

ආයතනය: Focus Academy International - We enable children and adults to build confidence in their skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Focus Academy International - කඳාන
Isiruu Dance Academy - අම්පාර

ආයතනය: Isiruu Dance Academy - Conducted by Ishan Sandaruwan [BA Dance (Hons) University of Sri Jayawardenapura]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Isiruu Dance Academy - අම්පාර
නැටුම් පන්ති - මහනුවර

ආයතනය: Dance Zone - We have all types of dancing under one roof. Very friendly environment. Ladies only zumba done by lady instructors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නැටුම් පන්ති - මහනුවර
නර්තනය නව පංති ආරම්භය

W.D Nadeesha Madhushrini (ස්ත්‍රී) - ප්‍රාසංගික කලාවේදී (විශේෂ)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නර්තනය නව පංති ආරම්භය
පෙර පාසලේ සිට 6 ශ්‍රේණිය දක්වා - උඩරට නැටුම් පන්ති

Ishani Chathurangi Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - කොළඹ අවට ප්‍රදේශවල පෙරපාසල් සිට 6 ශ්‍රේණිය දක්වා නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා අමතන්න


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙර පාසලේ සිට 6 ශ්‍රේණිය දක්වා - උඩරට නැටුම් පන්ති
Ransilu Dancing Academy - මහරගම

ආයතනය: Ransilu Dancing Academy - Classes for O/L and A/L students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Ransilu Dancing Academy - මහරගම
6 - 13 ශ්‍රේණිය - උඩරට නැටුම් සහ බෙර වාදන පන්ති

Ravindu Kalhara (පුරුෂ) - කොළඹ අවට ප්‍රදේශවල නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා අදම අමතන්න


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 - 13 ශ්‍රේණිය - උඩරට නැටුම් සහ බෙර වාදන පන්ති
උඩරට නැටුම් පන්ති සා/පෙළ / උ/පෙ සිසුන්සඳහා

Sarath Meegammana (පුරුෂ) - BFA (Bachelor of Fine Arts), 15 Years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උඩරට නැටුම් පන්ති සා/පෙළ / උ/පෙ සිසුන්සඳහා

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa