ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය උ/පෙ සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා

Jude Rohana Silva (පුරුෂ) - Bachelor in Business Statistics, MSc in Applied Statistics, Reading for PhD, 20 years experienced teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය උ/පෙ සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා
MathematicsStatistics සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති

Sachini Alawaththa (ස්ත්‍රී) - B.Sc Undergraduate in Mathematics, Statistics and Computer Science at University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MathematicsStatistics සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති
උසස් පෙළ සහ අනෙකුත් වෘත්තීය විභාග සඳහා ව්‍යාපාරික සංඛ්‍යානය

Saman Kumara (පුරුෂ) - B.com special degree, Chartered Intermediate


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය 2021 / 2022 / 2023

Supun Senanayake (පුරුෂ) - B.A (Hons) (Business Statistics) Special (USJP), MSc in Business Statistics, University of Moratuwa (Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය 2021 / 2022 / 2023

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa